Prospectus

nl en

Literature and Film

Course
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

De boekverfilming vormt de meest voor de hand liggende verwantschap tussen literatuur en film. Deze kruisbestuiving tussen de beide media leidt echter maar al te vaak tot de verzuchting “het boek was beter” omdat de roman vaak wordt beschouwd als de bron die in de film wordt verbeeld. De roman is het geprivilegieerde referentiepunt en de film “slechts” de afgeleide visualisering, die daardoor automatisch als ontoereikend wordt beoordeeld. Om aan deze hiërarchische vergelijking tussen roman en film te ontkomen, zal dit college erop gericht zijn om ook andersoortige relaties tussen literatuur en film te adresseren: poëtische cinema, het begrip auteur, novellisaties, het concept cult, stijlprincipes. Er staan ook films op het programma die niet zozeer een adaptatie zijn, maar die op het fenomeen adaptatie reflecteren. Of de film belicht het schrijven van een boek of zet een literaire tekst in om zijn verhaal te kunnen vertellen. In het college zal worden nagegaan wat literatuur kan en cinema niet – en vice versa. Met name dit “vice versa” zal centraal staan: wat zijn vertelprincipes die eigen zijn aan film in vergelijking met literatuur.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student inzicht in de problematiek van adaptatie en is in staat tot theoretische reflectie op die problematiek;

  • heeft de student kennis van de manier waarop binnen de literatuurwetenschap ontwikkelde modellen bruikbaar zijn in de omgang met film;

  • is de student in staat allerlei manifestaties van de ‘literaire’ tekst (gesproken woord, geschreven tekst, literatuur als intertekst) op zijn functionaliteit in een (audio)visueel medium te analyseren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Mid-termtentamen (30%) en eindpaper (70%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen online beschikbaar dan wel via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dhr. dr. P.W.J. Verstraten

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website