Prospectus

nl en

Vrije Keuzeruimte Politicologie IBO

Course
2014-2015

De vrije keuzeruimte van 25 EC in het derde jaar kan op de volgende wijzen worden ingevuld:

I. Een studieverblijf in het buitenland (30 EC in totaal)

Plan een mogelijk studieverblijf in het buitenland in het eerste semester van het derde studiejaar, zodat je bij terugkeer kunt deelnemen aan de vervolgcursus in het derde blok en het bachelorproject in het vierde blok. In het buitenland volg je vakken die een studielast van 30 EC vertegenwoordigen. Op basis van die vakken kun je vrijstellingen aanvragen voor een vervolgcursus (10 EC) en voor de vrije keuzeruimte (20 EC). De resterende 5 EC van de vrije keuzeruimte zul je dan bij terugkeer in blok 3 moeten opvullen. Toestemming voor een studieverblijf in het buitenland wordt pas verleend indien de propedeuse is afgerond en je alle vakken in het eerste semester van het tweede jaar hebt behaald. Bovendien moet het verblijf passen in het studieprogramma en geen studievertraging opleveren. Wil je studeren aan een universiteit buiten Europa dan heb je een gemiddelde van minimaal 6.8 op het moment van aanmelding. Nadere informatie over studeren in het buitenland vind je op de website van de Universiteit Leiden. Nadere informatie over de partneruniversiteiten van Politicologie vind je op de website van het instituut. Mocht je na het bekijken van de websites vragen hebben dan kun je contact opnemen met de buitenlandcoördinator(exchangeps@fsw.leidenuniv.nl).

II. Een stage (15 EC)

Een stage wordt bij voorkeur gepland in het eerste semester van het derde studiejaar. Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak Research Methods. Bovendien moet de stage passen in het studieprogramma en geen studievertraging opleveren. De omvang van de stage is minimaal tien weken bij volledige werktijd, inclusief het schrijven van een stage-procesverslag en stage-onderzoeksverslag. Let er wel op dat je als student geacht wordt om zelf het inititiatief te nemen bij het zoeken naar een stageplaats. Op de BB site staat een lijst van recente vacatures.

Stagebegeleiding: Tijdens de stage word je begeleid door een docent van het instituut en door een medewerker van de stageverlenende organisatie. Om de stage goed te laten verlopen, worden voorafgaand aan de stage de afspraken tussen de betrokken partijen – de stageverlener, de universiteit en de stagiair – vastgelegd in een stageplan. De formulieren hiervoor zijn bij de studieadviseur verkrijgbaar. Alleen aan vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaatsen worden studiepunten toegekend.

Stageonderzoek en verslag: Elke stage wordt afgerond met een kort stage-procesverslag (1000 tot 2000 woorden) en een substantieel stage-onderzoeksverslag (6000 woorden). Op basis van deze verslagen vindt de beoordeling van de stage plaats door de docent-begeleider van het instituut, nadat advies bij de medewerker van de stageverlenende instantie is ingewonnen. Aan de stageverplichtingen is voldaan wanneer het stage-procesverslag en het stage-onderzoeksverslag met een voldoende zijn beoordeeld. Voor meer informatie en toelichting op de procedure kun je je wenden tot de studieadviseur mw. D.J.M. Lovink, (d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl).

III. Een Minor (30 EC)

De e-Gids geeft een overzicht van het komplete Leidse minorenaanbod. De minor ‘Politiek: Conflict en Consensus’ kan niet worden gevolgd door Politicologiestudenten. Een minor omvat 30 EC en is ofwel gepland in het eerste semester, of over het hele jaar geroosterd. Het aantal vrije keuze punten in het Politicologie IBO programma bedraagt 25. Door vijf extracurriculaire punten te volgen, kun je de aantekening verwerven van een complete minor.
In de vrije keuzeruimte kan ook een gedeelte van een Minor worden ingebracht (uitgezonderd “Politiek: Conflict en Consensus”). Deze vakken worden afzonderlijk vermeld op de cijferlijst met de bijbehorende cijfers. De cijfers tellen mee bij de bepaling van het eindcijfer voor het bachelordiploma. Eventuele overige behaalde vakken van de Minor kunnen als extra vak worden vermeld. De cijfers voor deze extra vakken tellen niet mee bij de bepaling van het eindcijfer.

IV. Keuzevakken (25 EC)

Je kunt keuzevakken kiezen uit het aanbod van keuzevakken die in de e-Studiegids zijn opgenomen. Eventueel is het ook mogelijk om vakken te kiezen bij andere universiteiten. Heb je in een eerder stadium al een andere opleiding gevolgd aan een hoger onderwijsinstelling dan is het wellicht mogelijk om door middel van deze vakken een vrijstelling aan te vragen voor je vrije keuzeruimte.

Als je de vakken hebt gekozen die je in wilt zetten in je vrije keuzeruimte dan kun je deze direct aan de examencommissie doorgeven.
1. Vul het keuzevaktoestemmingsformulier in;
2. Lever het zelf in via de brievenbus op de vijfde etage (kamer 5A.57). Doe dit voor aanvang van het keuzevak, zodat je niet het risico loopt dat je een vak hebt gevolgd dat achteraf niet wordt goedgekeurd;
3. Op basis van deze informatie maakt de examencommissie een beoordeling en zet haar handtekening op dit formulier. Alleen indien de examencommissie niet akkoord is met je keuze zal de studieadviseur je hierover berichten;
4. Zijn de keuzevakken goedgekeurd (meestal binnen 1,5 week na het doorgeven) dan zal je hierover geen bericht ontvangen;
5. Alleen middels een goedgekeurd keuzevaktoestemmingsformulier kan het onderwijssecretariaat de vakken t.z.t. koppelen aan je programma.

Criteria beoordeling keuzevakken
Het keuzevak:
1. Maakt onderdeel uit van een bachelor opleiding WO/minor of is vermeld in de keuzevakkengids of volg je in het kader van studeren aan een buitenlandse universiteit;
2. omvat literatuurstudie;
3. wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk of tentamen;
4. heeft inhoudelijk niet teveel overlap met vakken uit het verplichte politicologie-curriculum (dus het mag wel tegen politicologie aanliggen qua thema, maar niet dezelfde stof behandelen als in de vakken bij politicologie).

Let op: na goedkeuring dien je zelf zorg te dragen voor de inschrijving voor het vak middels uSis of als dit niet lukt door te mailen naar de onderwijsbalie van de opleiding die het keuzevak aanbiedt.