Prospectus

nl en

Morfologie

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Morfologie is de studie van woordstructuur, waarbij twee aspecten centraal staan: woordvorming en flexie. Iedere taal heeft middelen om de woordenschat uit te breiden door middel van woordvormingsprocessen zoals het maken van samenstellingen. Daarnaast hebben woorden vaak meer dan één vorm (flexie), waarbij de keuze van een woordvorm afhankelijk kan zijn van de syntactische omgeving, zoals bij talen met naamvallen. Morfologie kijkt dus niet alleen naar de structuur van woorden op zich maar ook naar de interactie met de syntaxis. De morfologische vorm van een woord kan effect hebben op de uitspraak ervan (interactie met de fonologie) en bepaalt deels de betekenis ervan (interactie met semantiek). Morfologie kan dus omschreven worden als ‘grammatica op woordniveau’, en is van groot belang voor taalbeschrijving, historische taalkunde, taaltypologie, lexicografie en psycholinguïstiek.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

  • kennis van en inzicht in morfologische verschijnselen

  • elementaire kennis van morfologische verschillen tussen talen

  • elementair inzicht in de structuur van het lexicon en de rol van woordstructuur bij taalproductie en -perceptie

  • kennis van de belangrijkste taaltheoretische inzichten over woordstructuur

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur) en daarnaast werkcollege (1 uur), eventueel in meer dan één groep, met bespreking van huiswerkopdrachten, met interactie tussen docent en deelnemers die ook beurten krijgen.

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor de voorbereiding van de tentamens

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een tussen- en een eindtentamen met korte open (invul)vragen.

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard. Daar worden opdrachten geplaatst en enige literatuur, binnen de grenzen van de copyrightregels. Blackboard

Literatuur

In dit college wordt niet met een vast handboek gewerkt. Er zal een selectie worden gemaakt van hoofdstukken uit inleidende Engelstalige literatuur over morfologie. Deze teksten komen zoveel mogelijk op Blackboard te staan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte

Contact

Dr. E.I. Crevels
Dr. A. Kloekhorst