Prospectus

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Ia

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik;
pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: A1/A2
Lezen: A1/A2
Gesproken interactie: A1/A2
Gesproken productie: A1/A2
Schrijven: –

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 36 uur

  • Zelfstudie: 98 uur

  • Toetsing: 6 uur

Toetsing

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Test 1: (20%) 25-09-2014
Test 2: (30%) 9-10-2014
Test 3: (50%) 16-10-2014

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • aanvullende eisen: test 2 en test 3 moeten voldoende zijn. Alleen voor test 1 is een onvoldoende (cijfer minimaal 5,0) toegestaan. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing (100%) 23-10-2014

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-444-6 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-444-6

  • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-497-7 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-497-2 (met audioCD)

  • J.H. Brinker, Grammatica Italiaans, Utrecht, laatste uitgave, ISBN 9027480648

  • E. Odelli, Compito4 – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden, 1996-2007. Online beschikbaar op de website: http://www.ellipsconsortium.nl/ellips

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Rete1 unità 1-10
Programma test 1: 25-09-2014 – Rete1 unità 1-6
Programma test 2: 9-10-2014 – Rete1 unità (1-6) + 7-9
Programma test 3: 16-10-2014 – Rete1 unità (1-9) + 10