Prospectus

nl en

Gender en etniciteit nu

Course
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid worden al eeuwenlang beinvloed door een positieve of negatieve vergelijking met andere culturen. In dit college onderzoeken we verschillende cultuurgebonden noties van gender en seksualiteit, en de interculturele interacties tussen die opvattingen. We zullen zien dat noties van gender, seksualiteit, ras en etniciteit nauw met elkaar verweven zijn. We beginnen met het baanbrekende onderzoek van Frantz Fanon, en Sander Gilman’s en Lillian Smith’s hartstochtelijke analyses van sekse en ras, en vervolgen met exploraties van de positie van vrouwen wereldwijd, de erotische beeldvorming over culturele anderen, en o.a. de discussies over hoofddoekjes, de seksualisering van de maatschappij, en niet-Westerse vormen van homoseksualiteit, met bijzondere aandacht voor de rol van literatuur, theater en film in deze debatten.

Leerdoelen

Na afronding van het college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste historische discussies over de rol die gender en seksualiteit spelen in interculturele processen en praktijken zoals kolonisatie, toerisme, prostitutie;

  • kan de student historische theoretische inzichten in gender als discursieve, sociale constructies herkennen en in tijd en plaats situeren;

  • is de student in staat inzichten en concepten uit verschillende wetenschappelijke disciplines en historische periodes inzetten bij de analyse van literatuur, film en andere artistieke en culturele objecten en praktijken uit verschillende regio’s, waarbij er rekening gehouden wordt met de culturele eigenheid, maar ook met de transnationale relaties tussen regio’s wederwijd, en hun wederzijdse beïnvloeding.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Een korte analyse-opdracht (20%); tentamen (80%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Langere wetenschappelijke teksten zijn beschikbaar via de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en kunnen aldaar gekopieerd worden. Kortere teksten worden op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Via uSis

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

mw. dr. E. Minnaard

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.