Prospectus

nl en

Law Firm Management

Course
2014-2015

LET OP: onderstaande vakbeschrijving is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Bedrijfswetenschappen.
Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Het Oriëntatievak Bedrijfswetenschappen geeft u de mogelijkheid kennis te maken met de verschillende vakgebieden van de bachelorafstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen.
Het thema van het Oriëntatievak Recht en Bedrijfswetenschappen is Law Firm Management. Hierin komen de vakgebieden van de bedrijfswetenschappen samen in de praktijk van het managen van een juridisch dienstverlenende onderneming, de law firm. Dit thema loopt als rode draad door de colleges. Aan de hand van cases en (internationale) bedrijfswetenschappelijke literatuur rondom law firms wordt dit thema uitgewerkt.
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • Strategie, business models en organisatievormen van law firms. Wat is de relevantie van strategisch ondernemerschap en turnarounds voor law firms?;

 • Personeelsbeleid van advocatenkantoren: hoe wordt een advocatenkantoor aangestuurd en op welke wijze doet het aan talent management en motivatie van medewerkers (human resource management)?;

 • Marketing van advocatenkantoren: staat de klant staat centraal bij de law firm? – en wat betekent dat voor het management van de onderneming? Wat zijn de diensten van de law firm? Wat is de waardepropositie van de law firm?;

 • Financieel management: hoe zorgt het advocatenkantoor ervoor dat het financieel gezond blijft? Hoe is het business model opgebouwd, gekoppeld aan opbrengsten en kosten?
  Een belangrijk deel van het Oriëntatievak Recht en Bedrijfswetenschappen is een schrijfopdracht. Aan de hand van – deels aangeleverde – gegevens moet een analyse worden gemaakt van het management van een law firm. Daarover wordt een kort artikel geschreven.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Door het vak Oriëntatievak Recht en Bedrijfswetenschappen maakt men kennis met de verschillende bedrijfswetenschappelijke aspecten van law firms en leert men eenvoudig bedrijfswetenschappelijk analyseren en schrijven.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen beschrijven van de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het managen van een organisatie, in het bijzonder van een law firm.

 • Het verwoorden van de eisen waaraan een business model van een law firm dient te voldoen.

 • Het benoemen van de oorzaken van de neergang van een law firm en hoe turnaround management deze neergang kan tegengaan.

 • Het op bedrijfswetenschappelijke wijze analyseren van het management van een organisatie, in het bijzonder van een law firm, en hierover gestructureerd en overtuigend schriftelijk rapporteren.

Rooster

propedeuse

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. R.P. Orij (m.m.v. dr. M. Dechesne; dr. J.I. van der Rest; dr. D.H. van Offeren; prof. dr. J.A.A. Adriaanse en gastsprekers)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. R.P. Orij.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: in het werkboek wordt wekelijks een afgebakend onderwerp met bijbehorende werkwijze gegeven ter voorbereiding op de werkgroep. In de werkgroepen zal aan de hand van deze onderwerpen worden geanalyseerd, gediscussieerd en wordt er tijd ingeruimd voor de schrijfopdracht.

Toetsing

 • Deeltoets/Tentamen (open vragen en vraagstukken): 3 uur
  Deeltoets (schrijfopdracht tijdens cursus)

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

Deeltoetsen; schrijfopdracht en tentamen.

 • De schrijfopdracht houdt in het schriftelijk uitwerken van een bedrijfswetenschappelijke analyse van de law firm.

 • Een schriftelijk tentamen, bestaande uit open vragen en vraagstukken.

 • Bij de berekening van het eindcijfer telt de schrijfopdracht mee voor 30% en het tentamen voor 70%.

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst, mits hiervoor tenminste het cijfer 4 is behaald. Compensatie tussen het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de schrijfopdracht is niet mogelijk.

 • Inlevertermijnen voor eindversie en herkanste schrijfopdracht lopen parallel met tentamen en hertentamen.

 • Positief afgesloten onderdelen kunnen binnen het collegejaar meetellen naast de herkansing van het andere onderdeel.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur zoals vermeld op Blackboard, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Newton, Lisa, Jason Cobine and Ray Fox (2014). Running a Successful Law Firm. CoreLegal, http://www.corelegal.net/ , Radnage, UK. ISBN 1492870897.

 • Artikelen en websites: wordt bekendgemaakt via Blackboard.

Werkboek:

 • Wordt bekendgemaakt via Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal:

 • Wordt bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Voltijd eerstejaars studenten die gestart zijn in september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl