Prospectus

nl en

Constitutional and Administrative Law

Course
2014-2015

Omschrijving

Het vak omvat de volgende onderdelen:
Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht voor
onderwerpen als: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.

Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed
aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander
publiekrecht, de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht, het eigen karakter, van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurshandelen (onder andere beschikking, besluit en beleidsregel), het
bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder
wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en
ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke
context geplaatst.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht

  • Inzicht te hebben in de plaats en het functioneren van het staats- en bestuursrecht binnen het Nederlandse openbaar bestuur

  • Wetsteksten te kunnen lezen en toe te passen

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Studielast

140 dbu
Contacturen 14
Zelfstudie 126

Toetsing

Tussentijdse toets (50%) en eindtentamen (50%), geen interne compensatie

Blackboard

Ja, maand van tevoren

Andere leermiddelen/Literatuur

Heringa e.a., Staatsrecht, Deventer, ISBN 9789013065657, nieuwste druk.
Van Ballegooij e.a., Bestuursrecht in het AWB tijdperk, Deventer, nieuwste druk.

Aanmelden

(wordt nog ingevuld)

Contact

Mr. Dr. Dijkstra G.S.A.
Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamer nummer B02.05
Tel: +31 (0)71 527 3898
E-mail: g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl