Prospectus

nl en

Business, Society and Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Voor het vak Business, Society and Law gelden geen toegangseisen. Het wordt aanbevolen om eerst het vak Entrepreneurship and Innovation (voorheen Business and Entrepreneurship) met een voldoende eindcijfer te hebben afgesloten.

Beschrijving

Ondernemingen in hun omgeving staan centraal in dit vak. Die omgeving in breedste zin is de maatschappij. De plek van ondernemingen in hun omgeving kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Je kunt er met een juridische bril naar kijken, maar vanuit de bedrijfswetenschappen zijn er ook verschillende manieren om de band tussen ondernemingen en maatschappij te beschrijven en te beoordelen. De standaardvisie in de bedrijfswetenschappen is dat de band tussen managers en aandeelhouders in alle beslissingen centraal staat bij ondernemingsbeslissingen. Daarnaast is er de allesoverheersende markt en is dus de invloed van (potentiële) klanten ook enorm. Maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een steeds belangrijker plek in bij bedrijven. Waarom? Vanuit de maatschappij geredeneerd wordt de plek van de onderneming door meer elementen bepaald dan de band met aandeelhouders, namelijk de invloed die andere belanghebbenden dan klanten en aandeelhouders uitoefenen op de onderneming. Een belangrijk thema dat ook aanbod zal komen is de mogelijk veranderende houding ten opzichte van de omgeving als ondernemingen in financiële moeilijkheden dreigen te raken. Kortom, bij dit vak leer je hoe ondernemingen met een geïntegreerde visie omgaan met hun omgeving met invloeden vanuit onder andere financiële theorie, recht en de maatschappijwetenschappen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het begrijpen van de plek in de maatschappij die ondernemingen innemen en waarom ondernemingen al dan niet verantwoord werken.
De leerdoelen zijn:

 • het ontwikkelen van een multidisciplinaire denkwijze met betrekking tot het eigen vakgebied en bedrijfswetenschappen;

 • het vergroten van inzicht in ondernemingen, vanuit zowel maatschappelijk als ondernemingsperspectief;

 • het verkrijgen van kennis en vaardigheden op sociaaleconomisch gebied, als voorbereiding op een toekomstige beroepsuitoefening.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Het ingevoerd zijn in de theorie van de ondernemingen in de maatschappij en in de wijze waarop deze theorie in de praktijk wordt toegepast

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: wordt later bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Voorafgaand aan het hoorcollege dient de voorgeschreven studiestof te zijn doorgenomen.

Werkgroepen

 • Aantal a 2 uur: 7

 • Namen docenten: wordt later bekendgemaakt.

 • Voorafgaand aan de werkgroep dienen de voorgeschreven opgaven te zijn voorbereid.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen na afloop van de cyclus en 3 tussentijdse opdrachten. Het voldoende uitvoeren van de tussentijdse opdrachten vormt 1 punt van het eindcijfer, additioneel aan de 9 te behalen punten in het tentamen. Waardering opdrachten kent twee scores: slagen of zakken. Alleen als alle opdrachten voldoende zijn uitgevoerd (“slagen”), dan scoort de student het punt. De score voor de opdrachten kan worden meegenomen naar de herkansing. Bij de herkansing kan ook zonder voldoende voor de opdrachten toch de volle eindscore worden behaald. Daarbij wordt het aantal behaalde punten gerelateerd aan het aantal mogelijk te behalen punten (delen door 0,9).

De score voor de opdrachten geldt alleen in het collegejaar waarin de opdrachten zijn gemaakt.

Inleverprocedures
Via Blackboard voor de gestelde deadlines.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Lawrence and Weber, Business and Society; stakeholder, ethics and public policy, laatste (internationale) druk.

Werkboek:
Syllabus 2014-2015 (beschikbaar via blackboard)

Aanbevolen studiemateriaal
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. R.P. Orij

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7758

 • E-mail: r.p.orij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.