Prospectus

nl en

Criminological Research Methods I

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het doel van het vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I is het bijbrengen van de beginselen van het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en criminologisch onderzoek in het bijzonder, het leren maken van de keuze voor statistische technieken en het uitvoeren van (eenvoudige) statistische analyses.

In het eerste deel van het vak zal de focus liggen op de empirische cyclus en zullen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: theorieën, operationalisaties, hypothesen, causaliteit, variabelen, meetniveaus, betrouwbaarheid, validiteit, onderzoeksontwerp en steekproeven.

In het tweede deel van het vak ligt de nadruk op data-analyse en worden de beginselen van beschrijvende en toetsende statistiek behandeld. Tevens zal kennis worden gemaakt met het statistische analyseprogramma SPSS.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • een beschrijving geven van de belangrijkste begrippen van methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek (onder andere validiteit, betrouwbaarheid, causaliteit) en uw kennis van deze begrippen kunnen toepassen op voorbeelden uit de criminologische onderzoekspraktijk.

 • verschillende methoden en designs van onderzoek onderscheiden, herkennen, beschrijven en illustreren aan de hand van voorbeelden uit de criminologische praktijk;

 • toetsbare hypothesen formuleren bij een criminologisch vraagstuk;

 • (eenvoudige) analyseresultaten (output) van SPSS interpreteren en op basis daarvan een conclusie trekken over een hypothese;

 • de voorwaarden voor het uitvoeren van de in deze cursus behandelde statistische toetsen benoemen, en aan de hand van een gegeven onderzoeksvraag bepalen wanneer zij voor deze statistische toetsen moeten kiezen;

 • zelfstandig handmatig een eenvoudige statistische toets uitvoeren en op basis van de uitkomst een conclusie trekken over de vooraf opgestelde hypothese;

 • de voorwaarden voor statistische causaliteit opsommen, en deze voorwaarden herkennen binnen een bestaande onderzoekssituatie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. dr. J.M.H. Palmen en mw. B.C.M. van Hazebroek, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mw. dr. J.M.H. Palmen en mw. B.C.M. van Hazebroek, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben en tussentijdse opdrachten gemaakt te hebben.

Responsiecollege

 • Aantal à 2 uur: 1

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

 • Het tentamen zal bestaan uit meerkeuzevragen en open vragen. Het tentamencijfer is 100 procent van het eindcijfer, mits aan de ingangseis voor het tentamen is voldaan.

Ingangseis tentamen

 • De ingangseis voor het tentamen bestaat uit het inleveren van de opdrachten bij de werkgroepen en het responsiecollege. Voor de drie opdrachten die u ter voorbereiding van werkgroep 1, werkgroep 4 en het responsiecollege maakt, ontvangt u geen cijfer of individuele feedback. De uitwerking van de opdrachten wordt tijdens de werkgroepen behandeld. Als u geen opdracht inlevert, of duidelijk is dat u onvoldoende aandacht heeft besteed aan de opdracht (ter beoordeling door docent), wordt u als absent genoteerd voor die werkgroep. Indien u aan de ingangseis voor het tentamen heeft voldaan, blijft dit 1 jaar geldig.

Inleverprocedures

 • De uitwerking van de werkgroepopdrachten dien je de dag voorafgaande aan de werkgroep vóór 13.00 uur in te leveren via Turnitin. Tevens dien je de opdracht uitgeprint mee te nemen naar de werkgroep.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Bijleveld , C.C.J.H. (laatste druk). Methoden & Technieken van Onderzoek in de Criminologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

 • Field, A. (laatste druk). Discovering Statistics Using SPSS (4rd Ed.). London: Sage Publications.

Leidraad:

 • De leidraad voor het vak ‘Methoden en technieken voor criminologisch onderzoek I’ wordt via Blackboard ter beschikking gesteld. Daarin staan de spelregels van het vak, het programma en de verplichte literatuur.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.
Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: Mw Dr. J. M. H. Palmen

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De werkgroepbijeenkomsten vinden plaatsen in de 2e, 3e, 4e en 5e week van het vak.