Prospectus

nl en

Victomology

Course
2014-2015

Toegangseisen

Zonder een voldoende voor het vak Theoretische criminologie (Ba2) en Daders en Slachtoffers (Ba1) wordt afgeraden deel te nemen aan het vak.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Tijdens de cursus wordt ingegaan op criminologische en victimologische thema’s die verband houden met slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van slachtofferschap, gevolgen van slachtofferschap, de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen en maatschappelijke beeldvorming over slachtofferschap. Op basis van de tijdens de hoorcolleges besproken literatuur, zal tijdens de werkgroepen gewerkt worden aan een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel.
Aansluitend aan het vak Daders en Slachtoffers (Ba1) wordt een verdieping geboden door aandacht te besteden aan een meer specifiek thema binnen de victimologie. Eerdere thema’s zijn bijvoorbeeld massavictimisatie en georganiseerde misdaad. Het thema voor dit jaar zal tijdig bekend worden gemaakt via Blackboard.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak sluit aan bij het vak Daders en Slachtoffers in het Ba 1 jaar en vormt een mogelijke schakel naar het mastervak Forensische Victimologie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afloop van dit vak kunt u:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan het gekozen victimologische thema uitleggen, interpreteren en toepassen op actuele voorbeelden;

 • theorieën over slachtofferschap, over gevolgen van slachtofferschap, over angst voor slachtofferschap en over beeldvorming rondom slachtoffers uitleggen;

 • basale kennis van methodologie in victimologisch onderzoek toepassen op het gekozen thema

 • verworven kennis over victimologie gebruiken voor het schrijven van een innovatief onderzoeksvoorstel.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. Dr. M. Bal en mw. mr. drs. S.G.C. van Wingerden

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de hoorcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en/of opdrachten voorbereid te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. Dr. M. Bal en mw. mr. drs. S.G.C. van Wingerden

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de werkcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en de individueel gemaakte opdrachten in te leveren via Blackboard en mee te nemen (op papier) naar de werkcolleges. Actieve deelname en aanwezigheid zijn vereist; studenten die de opdrachten niet hebben gemaakt en bij zich hebben, kunnen niet deelnemen aan de werkgroep. Nadere informatie volgt via Blackboard. De opdrachten worden deels tijdens de werkgroepen gezamenlijk nagekeken en besproken (peer assessment).

Andere onderwijsvorm(en)
Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen en zelf aanvullende
literatuur te zoeken.

Aanwezigheid is verplicht bij alle werkgroepbijeenkomsten. Alleen om zeer dringende redenen mag een student één keer afwezig zijn, dan volgt een vervangende opdracht. De afwezigheid moeten van tevoren en gemotiveerd worden gemeld bij de vakcoördinator.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen over alle studiestof (50%)

 • Een eindwerkstuk in de vorm van een onderzoeksvoorstel (50%)

Inleverprocedures
De opdrachten (tussentijds werk schriftelijk) worden voor elke werkgroep ingeleverd via Blackboard en geprint meegenomen naar de onderwijsbijeenkomst

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar een volgend studiejaar.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak

Werkboek:
Wordt aangeboden via de Blackboardomgeving van het vak

Aanbevolen studiemateriaal
Zie de Blackboardomgeving van het vak.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. dr. M. Bal

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van peer assessment: studenten beoordelen elkaars schriftelijk werk.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.