Prospectus

nl en

Criminological Research in Practice

Course
2014-2015

Toegangseisen

Men dient het B2-vak Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek met een voldoende te hebben afgerond.

Beschrijving

Het algemene doel van dit vak is u een overzicht te geven van de meest gebruikte onderzoeksmethoden binnen de criminologie. De methoden, die behandeld zullen worden, zijn experimenten, analyse van grote datasets, diepte-interviews of documentanalyse. U leert hierbij de juiste onderzoeksmethode voor verschillende criminologische onderzoeksvragen te selecteren, de methoden op een adequate manier toe te passen, de data die hiermee verkregen wordt te analyseren en hierover op een wetenschappelijke manier te rapporteren.
Binnen dit vak wordt een verdieping gegeven aan de methoden die in eerdere vakken van de bachelor Criminologie aan de orde zijn gekomen. U leert aan de hand van verschillende opdrachten leert hoe en wanneer de methode kan worden toegepast, met welke vragen u rekening dient te houden, hoe u verkregen data kunt analyseren en rapporteren en welke conclusies u op basis hiervan kunt trekken.
U wordt in dit onderzoeksproces ondersteund tijdens colleges en werkgroepbijeenkomsten, waarin methodologische vaardigheden en analysetechnieken worden geoefend. Elke onderzoeksmethode wordt geïntroduceerd in een kort college, gevolgd door telkens 2 werkgroepen, waarin aan de hand van opdrachten en peer-feedback de methode wordt uitgediept. In de tweede werkgroep wordt per onderzoeksmethode geoefend met het analyseren en interpreteren van de data.Bij elke onderzoeksmethode hoort een deelopdracht. Naast deze werkgroepen, bestaat de cursus uit SPSS-werkgroepen. In deze werkgroepen worden alle eerder behandelde (kwantitatieve) analysetechnieken behandeld aan de hand van opdrachten en een toets.
Als afsluiting van dit vak, zult u een eindopdracht maken. Hierbij oefent u met de verworven kennis tijdens dit vak. U kiest een passende onderzoeksmethode bij een door uzelf opgestelde criminologische onderzoeksvraag, motiveert uw keuze voor de door u gekozen methode aan de hand van de sterke en zwakke punten en u rapporteert over bevindingen op een wetenschappelijke manier.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • op basis van een criminologische onderzoeksvraag een passende onderzoeksmethode selecteren (experimenten, analyse van grote datasets, diepte-interviews of documentanalyse);

 • de onderzoeksmethoden op een adequate manieren toepassen;

 • de uitkomsten van data-analyse (zowel kwantitatief als kwalitatief) op een wetenschappelijk adequate manier interpreteren;

 • op een wetenschappelijke wijze, zowel schriftelijk als mondeling, rapporteren over opzet en uitvoering van onderzoek;

 • de sterke punten en beperkingen van de behandelde onderzoeksmethoden benoemen en deze onderling kunnen vergelijken;

 • kwantitatieve en kwalitatieve gegevens coderen, in daartoe bestemde applicaties invoeren, bewerken en analyseren;

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: mw. Dr. M. Bal

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen hebben

Methodencolleges

 • Aantal á 1 uur: 4

 • Namen docenten: o.a. mw. Dr. M. Bal en mw. Dr. J.M.H. Palmen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen hebben

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Aantal à 4 uur: 2

 • Namen docenten: mw. Dr. M. Bal, mw. Dr. J.M.H. Palmen en mw. B.C.M. van Hazebroek

 • Aanwezigheid bij de SPSS-werkgroepen is verplicht. Studenten dienen daarnaast minimaal aanwezig te zijn bij 7 van de 8 overige werkgroepen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen hebben en eventuele opdrachten gemaakt te hebben en mee te brengen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer van de student wordt berekend aan de hand van de score op de SPSS toets (20%), vier deelopdrachten (1 per onderzoeksmethode; 50%) en de eindopdracht (30%).

 • Alle onderdelen, inclusief de losse deelopdrachten, moeten met een voldoende worden afgerond.

 • Deelname aan de herkansingen van de onderdelen is uitsluitend mogelijk na deelname aan de reguliere toets momenten. Indien een van de onderdelen met een onvoldoende wordt afgerond, dient het gehele vak in het volgend jaar opnieuw gevolgd te worden.

Inleverprocedures
Wordt tijdig aangegeven via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De literatuur die is gebruikt bij het B2-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek’ en literatuur die t.z.t. via Blackboard wordt bekend gemaakt.

Werkboek:

 • Wordt aangeboden via Blackboard

Reader:
Handleiding SPSS, wordt aangeboden via Blackboard

Aanvullend onderwijsmateriaal

 • Via Surfspot kan men SPSS aanschaffen voor de eigen pc, zodat men hiervoor niet afhankelijk is van de pc’s van de universiteit.

 • Het is mogelijk dat men beperkte kosten moet maken voor bijv. voor materiaal of reizen bij de uitvoering en presenteren van onderzoek.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Hoe men zich kan inschrijven voor het leeronderzoek zal bekend worden gemaakt via Blackboard.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. M. Bal

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.