Prospectus

nl en

Accounting and Financial Reporting (PA The Hague)

Course
2014-2015

Omschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden, soorten van berichtgeving zowel intern als extern.
Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat grote al of niet beursgenoteerde ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goede doelen organisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan mensen die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.
Het vak Bedrijfseconomie wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de verschillende vraagstukken waarmee de bedrijfseconomie zich bezighoudt.

Meer specifiek heeft de student inzicht in:

  • de belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren

  • de wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal gefinancierd is

  • de noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie goed te kunnen besturen.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie en een presentatie.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 31 – uren zelfstudie: 109

Toetsing

Toetsing vindt plaats door presentaties in de werkgroepen (10% van het eindcijfer) en een schriftelijk tentamen met open vragen (90% van het eindcijfer).
Er is een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

Boer, P. de, Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2011). Basisboek bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers, negende druk, ISBN 978-90-01- 79788-1.

Boer P. de, Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2011). Basisboek bedrijfseconomie opgaven. Noordhoff Uitgevers, negende druk, ISBN 978-90-01-797768.

Blokboek (via blackboard beschikbaar)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.