Prospectus

nl en

Tax Treaties

Course
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor fiscaal (zie ook OER)

Beschrijving

Dit vak wordt aangeboden in de vorm van een combinatie van afstands- en contactonderwijs, waarin de huidige ontwikkelingen op het gebied van inter- en supranationaal belastingrecht centraal staan. Hiermee wordt beoogd om de kennis van studenten op dit gebied en hun schriftelijke vaardigheden te ontwikkelen in een internationale omgeving.
In het kader van het afstandsonderwijs neemt de student individueel deel aan het advanced track van de online cursus: “Rethinking International Tax Law” op Coursera.org . Als onderdeel van deze online cursus zal de student participeren in een discussieforum en wekelijks zelfstandig tot stand gebracht schriftelijk werk indienen en tevens schriftelijk werk van anderen beoordelen.

In het kader van het contactonderwijs zal de student gedurende het vak een drietal hoorcolleges volgen en literatuur bestuderen, welke een aanvulling zijn op de online cursus. In de colleges staan fiscaal internationaalrechtelijke thema’s centraal. Hiermee wordt beoogd om te komen tot een grondige verdieping van de betreffende thema’s. Deze thema’s en de daarbij behorende te bestuderen literatuur zullen een aantal weken voor de aanvang van het onderwijs via Blackboard bekend worden gemaakt. De colleges die de student volgt, zullen volledig aan deze thema’s zijn gewijd.
Zowel het onderwijs als de participatie van de student in dit vak vindt gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands plaats.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping van de kennis van het inter- en supranationale belastingrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud
1. U heeft inzicht in het huidige debat rondom internationale belastingplanning.
2. U kunt dit debat op juiste wijze relateren aan de fundamenten van en de huidige ontwikkelingen in internationaal en Europees belastingrecht.
3. U heeft grondige kennis van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot internationale belastingplanning in OESO (BEPS)- en EU-verband.

Eindtermen vaardigheden
1. U bent in staat om zich, op basis van feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen aangaande de huidige ontwikkelingen op het gebied van inter- en supranationaal belastingrecht met betrekking tot belastingplanning.
2. U bent in staat om over dit onderwerp zelfstandig literatuur en bronnen diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
3. U bent in staat bovenstaande analyse en interpretatie op heldere wijze schriftelijk weer te geven.
4. U bent in staat om actief deel te nemen aan zowel een publieke als een wetenschappelijke gedachtewisseling over dit onderwerp.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • inleidende bijeenkomst

 • 3 verplichte hoorcolleges à 2 uur

 • 6 weken verplicht online onderwijs bestaande uit deelname aan het advanced track van de cursus: “Rethinking International Tax Law” op Coursera.org.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur. Inleveren schriftelijk werk; Voorbereiden en houden van referaten.

  • Bestuderen voorgeschreven literatuur;
  • Inleveren individueel voorbereid schriftelijk werk;
  • Peer review schriftelijk werk van anderen; en
  • Deelname discussieforum.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Samengesteld: – Element 1: Schriftelijk werk individuele deelname aan advanced track van de cursus: “Rethinking International Tax Law” op Coursera.org. – Element 2: Schriftelijk tentamen over de 3 hoorcolleges en de daarbij behorende literatuur.
1. De beoordeling van element 1 telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
2. De beoordeling van element 2 telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
3. Herkansing: de herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de gehele stof van het vak.
4. Voor deelstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Inleverprocedures

 • Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Wordt nader bekend gemaakt op Blackboard

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt tijdig vóór aanvang van het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard en registratie op Coursera.org.
NB. De inschrijving op Blackboard sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. drs. J.J.H. Reijnen

 • Werkadres: Steenschuur 25.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8594

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.