Prospectus

nl en

Practicum: Corporate Litigation

Course
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Corporate litigation heeft in Nederland een hoge vlucht genomen. Spraakmakende procedures hebben de afgelopen jaren in de publieke belangstelling gestaan. Het Practicum Procederen in het Ondernemingsrecht beoogt studenten inzicht te geven in de belangrijkste procesrechtelijke en materieelrechtelijke aspecten van geschillen in de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Docenten met praktijkervaring belichten verschillende ondernemingsrechtelijke procedures. Het kan daarbij gaan om procedures als de geschillen- en uitkoopregeling, het enquêterecht, class actions, procedures betreffende de jaarrekening, verzetprocedures bij – bijvoorbeeld – fusie en splitsing, of geschillen in verband met de Wet op de Ondernemingsraden. Ook geschillen rond insolvente ondernemingen kunnen aan bod komen. Het onderwijs in het vak bestaat uit inleidende hoorcolleges, gegeven door gastdocenten die in de rechtspraktijk werkzaam zijn, en uit practica, waar studenten op basis van aan de praktijk ontleende procesdossiers zelfstandig processtukken moeten schrijven.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel u inzicht te geven in de belangrijkste procesrechtelijke en materieelrechtelijke aspecten van geschillen in de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, door u zelfstandig processtukken te laten schrijven op basis van aan de praktijk ontleende procesdossiers die u ter beschikking krijgen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u een eerste vaardigheid verworven in het bepalen van een processtrategie, het kiezen van de meest gerede rechtsgang en het concipiëren en beoordelen van processtukken (in ruime zin).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: verschillende gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voor deze colleges aanbevolen stof

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: practica

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de cursus vier schriftelijke werkstukken, in de vorm van een conceptprocesstuk (in ruime zin), op basis van een aan de praktijk ontleend “modeldossier”.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het maken van vier schriftelijke werkstukken.

 • Elk van de schriftelijke werkstukken wordt beoordeeld met een cijfer. Alle vier cijfers tellen gelijkelijk/evenredig mee (dwz. voor 25%). Het gemiddelde daarvan de cijfers vormt het eindcijfer voor het vak. (NB Er vindt geen afzonderlijk (eind-)tentamen plaats).

Inleverprocedures
De inleverprocedures van de practicumopdrachten staan in het werkboek

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Werkboek Practicum Procederen in het Ondernemingsrecht. Het werkboek zal voor aanvang van het onderwijs op Blackboard worden gepubliceerd.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Literatuur over civiel procesrecht, zoals bijvoorbeeld H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2011.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. R.P. Jager

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8561

 • E-mail: r.p.jager@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.