Prospectus

nl en

Internship Corporate Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Tijdens de Stage Ondernemingsrecht moeten studenten gedurende ten minste vier weken een stage lopen. Studenten zijn vrij in het kiezen van een stageplaats (en moeten daarnaar ook zelf solliciteren), met dien verstande dat het moet gaan om een stage op het gebied van het vennootschapsrecht of het intellectueel eigendomsrecht. De stage heeft tot doel studenten kennis te laten maken met de rechtspraktijk. Dit draagt ertoe bij dat zij kennis en inzicht verwerven op het terrein van de toepassing, uitvoering en handhaving van het recht en op het terrein van consequenties en sancties. Als stageplaatsen komen in aanmerking secties vennootschapsrecht of intellectueel eigendomsrecht van advocatenkantoren, juridische afdelingen van ondernemingen en mogelijk afdelingen binnen de overheid of maatschappelijke organisaties. Een student moet een beoogde stageplaats vooraf ter goedkeuring voorleggen aan een lid van de afdeling Ondernemingsrecht; de stage mondt uit in een verslag dat de student tegenover een lid van de afdeling Ondernemingsrecht moet verdedigen (op de webpagina van de afdeling Ondernemingsrecht op de facultaire website wordt in de stageleidraad meer gedetailleerde informatie gepubliceerd).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is studenten kennis te laten maken met de rechtspraktijk. Tijdens de stage lopen studenten gedurende ten minste vier weken een stage op bijvoorbeeld een sectie vennootschapsrecht of intellectueel eigendomsrecht van een advocatenkantoor, een juridische afdeling van een onderneming of een afdeling binnen de overheid of een maatschappelijke organisatie. De studenten moeten daar zelfstandig rechtswetenschappelijke werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en uitvoeren. De stage mondt uit in het schrijven van een stageverslag.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Na de stage is de student beter in staat om zelfstandig rechtswetenschappelijke werkzaamheden van enige omvang op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Stage gedurende (ten minste) 4 weken.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schrijven en verdedigen van het stageverslag.

Inleverprocedures
Zie voor verdere informatie de stageleidraad op de webpagina van de afdeling Ondernemingsrecht op de facultaire website.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt door een beoogde stageplaats vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan een lid van de afdeling Ondernemingsrecht.

Contact

Vakcoördinator: Zie onder Opmerkingen

Instituut/afdeling

  • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

  • Afdeling: Ondernemingsrecht

  • Kamernummer secretariaat: C 2.02

  • Openingstijden: Balie maandag t/m vrijdag 09.00-13.30 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

  • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Verdere informatie staat op de webpagina van de afdeling Ondernemingsrecht op de facultaire website, onder Stage Ondernemingsrecht.

Contractonderwijs

Het vak wordt niet als contractonderwijs aangeboden.