Prospectus

nl en

Administartive and Constitutional Health Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Voor studenten rechtsgeleerdheid geldt dat zij hun bachelor Nederlands recht moeten hebben afgesloten. Daarnaast staat deelname aan dit gebonden keuzevak open voor studenten uit de Faculteit der Geneeskunde die minimaal het keuzeblok gezondheidsrecht met goed gevolg hebben afgelegd.

Beschrijving

De zorgsector vormt één van de grootste economische sectoren van ons land. De uitgaven aan de zorg bedroegen in 2012 15.4% van het BBP. In de zorg zijn voorts ruim 1.5 miljoen mensen werkzaam (CBS, 2013). De kans is dus groot dat u na uw studie als werknemer of zelfstandige (in)direct te maken krijgt met het recht aangaande de zorg, is het niet werkmatig dan wel als patiënt. Dit geldt niet alleen voor studenten geneeskunde, maar zeker ook voor studenten rechtsgeleerdheid.
Ondanks de omstandigheid dat thans het accent lijkt te liggen op privatiseren en bezuinigen blijft op de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid rusten ter waarborging van een kwalitatief goed, doelmatig, evenwichtig en voor iedereen toegankelijk stelsel van gezondheidszorg. Dit volgt reeds uit de in de Grondwet verankerde gehoudenheid van de overheid om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid (art. 22 lid 1 Gw). Met behulp van tal van wetten en bestuursrechtelijke regelingen en instrumenten geeft de overheid handen en voeten aan deze verantwoordelijkheid. De wet- en regelgeving voorzien tevens in overheidstoezicht en -handhaving.

Tijdens het vak wordt ingegaan op het instrumentarium waarover de overheid beschikt, de mogelijkheden en grenzen om over te gaan tot beïnvloeding, normering, toezicht en handhaving en de verhouding tussen de (m.n. bestuursrechtelijke) regelingen en andere (grond)wettelijke normen en beginselen, zoals het EU-recht, de rechten van de patiënt en de op hulpverleners rustende professionele standaard. Daarbij wordt een koppeling gemaakt naar de staats- en bestuursrechtelijke grondslagen en – zo nodig – de civielrechtelijke uitwerking

In het onderwijs wordt, gedurende een periode van vijf weken, het staats- en bestuursrechtelijke instrumentarium aan de hand van een vijftal thema’s uitgediept:

 • Gezondheid(szorg), recht en rechten van de patiënt;

 • (Gezondheids)zorg: verzekeringen en andere randvoorwaarden;

 • Recht op kwalitatief goede en veilige zorg;

 • Publieke gezondheid, screening en overlijden;

 • Toezicht, handhaving en openbaarheid.

Bij al deze thema’s wordt aandacht besteed aan zowel het proces van reguleren, als (het effect hiervan voor) de praktijk van de gezondheidszorg. Vanwege het belang van deze interactie staat het vak ook open voor studenten geneeskunde met aantoonbare kennis van het (gezondheids)recht.
Bij de behandeling van deze thema’s wordt ingegaan op het academische en maatschappelijke discours, wetgeving, jurisprudentie en het proces van maatschappelijke zelfregulering. Tevens wordt aandacht geschonken aan de internationale dimensie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het gebonden keuzevak publiekrechtelijk gezondheidsrecht is erop gericht u vertrouwd te maken met de diverse staats- en bestuursrechtelijke aspecten van zorgverlening aan mensen. Uiteindelijk wordt van u verwacht dat u
1. de overeenkomsten en verschillen tussen belangrijke staats- en bestuursrechtelijke regelingen op het terrein van het gezondheidsrecht kunnen verklaren;
2. zelfstandig, in woord en geschrift, een oordeel kunnen vormen over casusposities en dilemma’s in de gezondheidszorg;
3. ideeën hebben over de wijze waarop de samenhang tussen deze regelingen kan worden versterkt en leemtes kunnen worden opgevuld, op een wijze die in overeenstemming is met internationale en Europese normen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Academische houding:

 • U beschikt over gevorderde kennis en inzicht in (de grondslagen van) het publiekrechtelijke gezondheidsrecht, alsmede de bestaande, ontbrekende en gewenste samenhang daartussen;

 • U bent in staat op kritisch te reflecteren op het publiekrechtelijke gezondheidsrecht.
  Juridische en professionele vaardigheden:

 • U bent in staat om beginnende wetenschappelijke teksten te schrijven m.b.t. (verschillende onderdelen van) het publiekrechtelijke gezondheidsrecht;

 • U bent in staat tot het presenteren van juridische informatie op het terrein van (verschillende onderdelen van) het publiekrechtelijke gezondheidsrecht aan vakgenoten en aan niet-vakgenoten;

 • U bent, ook met het oog op het voorgaande, in staat om adequaat eenvoudig juridisch onderzoek te doen, waaronder het verzamelen, interpreteren en toepassen van (schriftelijke en digitale) literatuur en jurisprudentie op het terrein van (verschillende onderdelen van) het publiekrechtelijke gezondheidsrecht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.mr. A.C. Hendriks

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven literatuur en jurisprudentie om tijdens de werkgroepen actief en kritisch te kunnen reflecteren (wekelijks). Voorafgaand aan vier van de vijf werkgroepen dienen de deelnemers een paper in te leveren (veelal antwoorden op schriftelijke vragen), die tijdens de werkgroepen worden besproken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vier papers (veelal antwoorden op vragen – tezamen een schriftelijke oefening) ingeleverd voorafgaand aan vier van de vijf werkgroepen (50% eindcijfer)

 • Schriftelijk – open boek – (eind-)tentamen van 3 uur (50% eindcijfer)

 • Mondelinge inbreng gedurende werkcolleges (afronding eindcijfer)

Aan het schriftelijk (eind-)tentamen en het eventuele hertentamen (daarvan) kan alleen worden deelgenomen indien is voldaan aan de aanwezigheidsplicht en indien de papers tijdig zijn ingeleverd en het gemiddelde cijfer een 5.5 of meer bedraagt.
Het hertentamen kan mondeling worden afgenomen, dit ter beoordeling aan de docent. Indien van toepassing worden studenten hierover uiterlijk zeven dagen voor het tentamen geïnformeerd

Inleverprocedures

Worden bekend gemaakt via Blackboard.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Boek wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Werkboek:
Boek wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr. A.C. Hendriks

 • Werkadres: KOG, B 118

 • Bereikbaarheid: via mw. Mirjam Tangkilissan, secretariaat Staats- en bestuursrecht

 • Telefoon: 071 – 527 7760 (secretariaat)

 • E-mail: m.tangkilissan@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B 121

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.