Prospectus

nl en

Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922) valt uiteen in twee delen. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van het Osmaanse Rijk dat aan het begin van de 14e eeuw als klein vorstendom ontstond en zich in de twee eeuwen daarna ontwikkelde tot een van de belangrijkste staten van Europa, Azie en Noord-Afrika. In de 17e en de 18e eeuw kreeg het Rijk problemen op diverse gebieden (decentralisatie en destabilisatie). In de 19e eeuw probeerden de sultans (met wisselend succes) door hervormingen en modernisering van het Osmaanse Rijk een moderne staat te maken. Dit leidde tot ingrijpende veranderingen in samenleving en cultuur. Tevens werd hiermee de basis gelegd voor het ontstaan van de moderne Republiek Turkije. Deze cursus bouwt voort op de algemene, inleidende geschiedeniscursussen uit het eerste jaar, maar vormt door de exclusieve focus op de Osmaanse geschiedenis een grondige verdieping van de kennis opgedaan in die cursussen. In het tweede deel van de cursus wordt met name ingegaan op de cultuur van het Osmaanse Rijk. Aan bod komen onderwerpen als schriftcultuur, kunst en architectuur, patronage, veranderingsprocessen in de cultuur vanaf het begin tot 1922, de relaties tussen het Osmaanse Rijk en Europa en de onderlinge beïnvloeding op cultureel gebied. Met dit onderdeel wordt de basis gelegd van een goede kennis van de Turkse cultuur in historisch perspectief. De cursus Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922) vormt samen met de cursus History and Culture of Modern Turkey een gespecialiseerd traject dat de Turkse geschiedenis en cultuur vanaf ca. 1300 tot heden behandelt.

Leerdoelen

Grondige kennis van de geschiedenis, (materiële) cultuur en de cultuurgeschiedenis van het Osmaanse Rijk door hoorcolleges en zelfstandige bestudering van (secundaire) literatuur aan de hand van studievragen. Overige academische vaardigheden die getraind worden:
1. Actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
2. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
a. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
b. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
3. Training van schriftelijke presentatievaardigheden:
a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
b. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
c. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
d. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
e. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
f. dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Colleges: 13 × 2 = 26 uur
Bestudering van de literatuur / voorbereiding deeltoetsen: 114

Toetsing

  • Schriftelijke deeltoets 1 (50%) na blok 1

  • Schriftelijke deeltoets 2 (50%) na blok 2

  • Herkansing (100%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De herkansing van het geheel is alleen toegankelijk voor studenten van wie het gewogen gemiddelde lager is dan 5,49 en die aan beide deeltoetsen hebben deelgenomen.

Literatuur

  • Caroline Finkel, De droom van Osman. Geschiedenis van het Ottomaanse Rijk (1300-1923) (Amsterdam: Mets & Schilt, 2008); of de Engelse versie: Caroline Finkel, Osman’s Dream: the Story of the Ottoman Empire, 1300-1923 (New York: 2005)

Aanmelden

Om vergissingen en problemen te voorkomen wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan gevonden worden in het rooster onder de kolom “Act. nr.”

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte
Contractonderwijs

Contact

Docent:
Dr. H.P.A. Theunissen
Dr. J. Schmidt

Opmerkingen