Prospectus

nl en

Islamic Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen. Enige basiskennis van de islam is wenselijk.
Dit college heeft een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie zie onder “Aanmelden”.

Beschrijving

Wat is sharia? Zowel moslims als buitenstaanders geven sterk uiteenlopende betekenissen aan deze term. Dit college geeft een overzicht van deze sterk uiteenlopende opvattingen over “leven volgens Gods wil” zoals moslims die in de loop van bijna 1400 jaar in verspreide delen van de wereld hebben ontwikkeld. Leidraad in de analyse is dat ideeën over islamitisch recht steeds in een historische en maatschappelijke context begrepen dienen te worden. Normatieve opvattingen van gezaghebbende rechtsgeleerden, die zij hebben overgeleverd in de rechtsgeleerde boeken, vormen in hun diversiteit en dynamiek een uitgangspunt. Ook de dagelijkse praktijk van “gewone moslims” krijgt aandacht, evenals de plaats van islamitische rechtsnormen in de wetgeving en rechtspraak van moderne staten. De actualiteit van het onderwerp krijgt ook aandacht in de bespreking van de discussies die moslims tegenwoordig in het openbaar (bijvoorbeeld op internet) voeren over sharia, zowel in de islamitische wereld als daarbuiten, in het bijzonder in Europa.
Naast dit overzicht van historische ontwikkeling en actuele discussies gaan wij ook in op enkele deelgebieden van het islamitisch recht, zoals familie- en erfrecht, islamitisch financieren en strafrecht. De verhouding tot Nederlandse rechtsbeginselen en universele rechten van de mens komen hierbij ter sprake.
Tijdens de colleges komen verschillende academische benaderingswijzen in de studie naar het islamitisch recht aan de orde: historisch en antropologisch, politiek, islamologisch en rechtsvergelijkend. De mogelijkheden en beperkingen van deze verschillende perspectieven worden kritisch onderzocht, onder andere door een bespreking van de geschiedenis en sociologie van de Westerse wetenschapsbeoefening.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht verwerven in de historische ontwikkeling en de moderne verschijningsvormen van het islamitisch recht.

  • Kennisverwerving van enkele belangrijke deelgebieden, met name het islamitisch familierecht.

  • Inzicht verkrijgen in de veelheid van interpretaties van islamitisch recht en hun maatschappelijke context.

Rooster

rooster.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, waarbij aanwezigheid en actieve deelname vereist is.
Het college bestaat uit een gezamenlijk hoorcollege en twee werkgroepen.

Studielast

Colleges: 26 uur
Opdrachten: 50 uur
Tentamen: 64 uur

Toetsing

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen:

  • participatie en opdrachten (30%)

  • schriftelijk tentamen (70%)

Alleen het tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 70%.

Literatuur

  • Hallaq, Wael B. (2009). An Introduction to Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Vikor, Knut S. (2005). Between God and the Sultan. A History of Islamic Law. London: Hurst & Company

Een syllabus met het programma per week met de te bestuderen collegestof wordt op het eerste college uitgedeeld. Aanvullende literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Studenten van de opleidingen Midden-Oostenstudies en Islamstudies dienen zich vóór 15 augustus rechtstreeks aan te melden via uSis. Andere studenten wordt verzocht per email contact op te nemen met de studiecoördinator onder vermelding van naam, cursustitel en –code en studentnummer. Op basis van de beschikbaarheid van plaatsen zal deze de student inschrijven nà 15 augustus. De student zal dan uiterlijk 1 september in uSis kunnen zien of hij/zij is ingeschreven of niet.

Contact

M.A. Muradin

Opmerkingen

Aansluiting/Uitbreiding

Dit college biedt een inleiding in het islamitisch recht en vormt een tweeluik met het Engelstalige vak “Sharia and National Law” van Buskens en Otto, waarin de verwerking van islamitische rechtsnormen in de rechtsstelsels van een aantal moslimse landen geanalyseerd wordt.

Daarnaast biedt de Leidse universiteit tal van andere colleges over islamitisch recht aan ter verdere verdieping in de Bachelorfase. Ook in de Masterfase heeft de Universiteit Leiden een breed aanbod van vakken met betrekking tot islamitisch recht.