Prospectus

nl en

Seminar Perzisch 3

Course
2014-2015

Toegangseisen

Voor studenten Perzisch: Seminar Perzisch 2 (5852VSP2)

Beschrijving

Seminar 3 heeft als thema de interactie tussen geschiedenis en cultuur (in de breedste zin van het woord) in de premoderne en moderne tijd van Iran, Afghanistan en/of Tadjikistan. Hierbij kan gedacht worden aan (politieke, sociale, etc.) gebeurtenissen, ontwikkelingen, veranderingsprocessen en de weerslag daarvan in de Perzische cultuur van de genoemde landen, bijvoorbeeld in de taal en literatuur, gewoonten en gebruiken van de bevolking, kunst & materiële cultuur, etc.
Het eerste deel van de cursus bestaat uit een reeks werkcolleges waarin het opzetten van een (literatuur)onderzoek en het verwerken van de resultaten daarvan in een (powerpoint) presentatie en een schriftelijk werkstuk centraal staan. Ieder student werkt zijn/haar thema uit tot een volwaardig wetenschappelijk werkstuk. In het tweede gedeelte van de cursus verzorgen de studenten (powerpoint) presentaties over hun gekozen onderwerp.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de (cultuur)geschiedenis van de Perzischtalige wereld opgedaan in de opleiding Midden-Oosten Studies. De studenten leren om zelfstandig een onderwerp uit te diepen. Zij leren om de gebruikte literatuur kritisch te benaderen en zijn in staat om een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. Seminar Perzisch 3 is gekoppeld aan het eindwerkstuk van de BA Perzisch. Het eindwerkstuk heeft een omvang van ca. 8500-10.000 woorden. Hierin moet een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) Perzischtalig (primair/secundair) bronnenmateriaal verwerkt zijn. Het BA werkstuk moet aansluiten bij het thema van Seminar 3. De studenten kunnen een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding afgestemd op het specialisme van de desbetreffende docent(e). De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) van de opleiding die als begeleider optreedt.

Academische vaardigheden die getraind worden:

 • Mondelinge presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
 • Samenwerkingsvaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Actieve deelname colleges en presentatie (40%) en beredeneerde bibliografie (60%).

Literatuur

Handleiding Schriftelijk Werkstuk Midden-Oosten Studies

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. A.A. (Asghar) Seyed-Gohrab