Prospectus

nl en

Grammatica Perzisch 3

Course
2014-2015

Toegangseisen

Language Acquisition Persian 1 and 2.

Beschrijving

Dit college is een vervolg op de in Language Acquisition Persian 1 and 2 geboden inleiding in de grammatica van het Perzisch. In dit college wordt verder ingegaan op de vormleer en de zinsleer van het Perzisch. De woordenschat zal door middel van oefeningen en vertaaloefeningen worden uitgebreid.

Leerdoelen

Het verwerven van een grondig inzicht in de beginselen van de Perzische grammatica en het opbouwen van een uitgebreide basiswoordenschat. Op basis hiervan zal de student aan het einde van deze cursus in staat zijn teksten in standaard geschreven Perzisch met behulp van een woordenboek te lezen, te analyseren en te vertalen. Het gesproken en geschreven Perzisch komt verder aan bod in de cursussen Conversatie Perzisch 1 en Teksten Perzisch 1 die eveneens in het tweede semester worden gegeven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht voorbereid bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

  • Colleges 13×2 uur: 26

  • Voorbereiding lessen en herhaling behandelde stof, 12×6 uur: 72 uur

  • Voorbereiding deeltentamen: 20 uur

  • Voorbereiding tentamen: 22 uur
    Totaal studielast: 140 uur

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: na het eerste blok van het tweede semester wordt een deeltentamen (w) afgenomen dat voor 40% meetelt in de eindbeoordeling, en aan het einde van het tweede blok van het tweede semester volgt een afsluitend tentamen (w) dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. De tentamens zijn schriftelijk en bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte worden vragen gesteld over grammaticale begrippen en verschijnselen; in het praktische gedeelte komen vragen aan bod die betrekking hebben op de grammaticale analyse van de behandelde stof. Tevens worden in het praktische deel vertalingen gevraagd van teksten in het Perzisch die niet tijdens het college zijn behandeld. Het deeltentamen en het afsluitende tentamen kunnen als één tentamen herkanst worden na afloop van het tweede blok van het tweede semester.

Literatuur

  • S. Yousef & H. Torabi, Basic Persian. A Grammar and Workbook. London & New York: 2012

  • Overig materiaal via Blackboard

Aanmelden

Om vergissingen en problemen te voorkomen wordt geadviseerd de registratie in uSis (link) te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan gevonden worden in het rooster (link) onder de kolom “Act. nr.”.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Deze cursus is niet beschikbaar voor A la carte.

Contact

Bij de docent: Dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen