Prospectus

nl en

Family Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk recht.

Beschrijving

U krijgt in twaalf bijeenkomsten (9 hoor- en 3 werkcolleges) te maken met o.a. de volgende onderwerpen: afstamming, gezag, geslachtsnaam, huwelijk, echtscheiding, de positie van kinderen, family life en het E.V.R.M., minderjarigheid, levensonderhoud, ongehuwd samenleven en geregistreerd partnerschap, curatele en meerderjarigenbewind.
De inhoud van het personen- en familierecht hangt nauw samen met de ontwikkeling van de familie en het gezin in de Nederlandse samenleving. De (aanstaand) kandidaat-notaris dient bij uitstek de deskundige te zijn op de gebieden die hierboven zijn aangeven.
Na het succesvol afronden van het vak dient u bovenaangegeven onderwerpen met elkaar in verband te kunnen brengen, opdat u in staat bent een juridisch gefundeerd antwoord te geven op vragen uit de praktijk in schriftelijke en mondelinge vorm. Tevens dient u in staat te zijn zelfstandig literatuur, wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht te begrijpen, te analyseren en te duiden met oog op de internationaalrechtelijke beginselen. Tot slot dient u actuele ontwikkelingen in het personen- en familierecht te kunnen signaleren en duiden.
N.B. Dit vak onderscheidt zich van het vak Personen-, Familie- en Erfrecht doordat het onderwijs uitsluitend is gericht op het personen- en familierecht, dat wil zeggen exclusief het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht worden beide als vakken van 10 EC aangeboden in het derde jaar van de bachelor Notarieel recht en staan tevens open als keuzevak voor studenten Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het interactieve onderwijs is om grondige kennis en zodanig inzicht te verkrijgen in de beginselen die aan het personen- en familierecht, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht, ten grondslag liggen en de belangrijkste leerstukken in hun onderlinge samenhang, zowel in nationaal als in internationaal perspectief, dat door de student die het tentamen met succes heeft afgelegd over familierechtelijke aangelegenheden een gedegen advies kan worden verstrekt.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U heeft grondige kennis van en inzicht in het personen- en familierecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.
2. U heeft besef van de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris alsmede van de rol die de notaris op het terrein van het personen- en familierecht behoort te spelen.
3. U heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het personen- en familierecht zich ontwikkelt en manifesteert.
4. U bent in staat om juridische teksten op het gebied van het personen- en familierecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.
5. U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het personen- en familierecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.
6. U bent in staat om gekozen juridische oplossingen schriftelijk vorm te geven.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 9 × 2 uur

 • Namen docenten: dr. M.J. Vonk en mr. L.M. de Hoog

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen in syllabus opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal: 3 × 2 uur

 • Naam docent: dr. M.J. Vonk en mr. L.M. de Hoog

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiden casus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • N.n.b.

 • Huijgen e.a., Rechtspraak Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers, laatste druk.

Werkboek:

 • Werkboek/reader personen- en familierecht waarin onder meer diverse recente wetenschappelijke publicaties en jurisprudentie zijn opgenomen (werkboek en reader zijn één)

Aanbevolen studiemateriaal

 • Wordt aangegeven op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. L.M. de Hoog

 • Werkadres: KOG, kamer C2.15

 • Bereikbaarheid: Per mail dagelijks

 • Telefoon: 071 – 527 5310 / 7780

 • E-mail: l.m.dehoog@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel Recht

 • Afdeling: Notariële vakken

 • Kamernummer secretariaat: B241

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is ook toegankelijk als keuzevak voor bachelorstudenten. Het studiegidsnummer voor het keuzevak is 22024106 met niveau 300. Studenten notarieel recht kunnen dit vak echter niet als keuzevak voor hun bachelor doen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO