Prospectus

nl en

Tutorial Labour Law (1)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Studenten krijgen bij het practicum wekelijks een schrijfopdracht. Daarvoor moeten zij zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen, en een begrijpelijk en goed opgebouwd betoog schrijven. Daarnaast dienen de studenten een referaat te houden. Bij het practicum zijn de opdrachten opzettelijk zeer verschillend zodat studenten gedwongen worden zich in korte tijd in een nieuw onderwerp te verdiepen. De onderwerpen worden geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit. De opdrachten zijn gericht op het aanleren van in de praktijk noodzakelijke vaardigheden (zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het practicum is gericht op het aanleren van in de praktijk noodzakelijke vaardigheden (zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • de grondbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht, het sociale zekerheidsrecht, het internationale arbeidsrecht, en het collectieve arbeidsrecht in onderlinge samenhang toe te passen op complexe casuïstiek en abstracte vraagstukken, d.w.z. de casus of het vraagstuk te beschouwen vanuit de grondbeginselen van deze vier rechtsdomeinen en de juridische implicaties te doorgronden van elk van deze domeinen en deze in samenhang tegen elkaar af te wegen;

 • kennis van verschillende belangrijke en actuele thema’s/leerstukken die in de andere vakken niet of beperkt aan de orde komen toe te passen;

 • in korte tijd zich diverse onderwerpen eigen te maken en uit te werken in een verdiepende opdracht;

 • ten behoeve van de analyse en de oplossing van vraagstukken zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren;

 • bij de analyse van vraagstukken diverse bronnen te raadplegen en kritisch te interpreteren daarbij feiten en meningen tegen elkaar af te wegen, ongeacht of het nationale of internationale bronnen betreft en diverse oplossingsrichtingen naast elkaar te leggen en relateren om op deze wijze een gefundeerde mening te geven over dan wel originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen voor de (onderzoeks)vragen;

 • een helder en goed gepresenteerd referaat te houden;

 • vraagstelling, onderzoek, conclusies en bronvermelding te presenteren in een helder en gestructureerd beknopt betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: Prof. mr. S. F. Sagel, mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf schriftelijke opdrachten

 • Referaat
  De opdrachten en het referaat tellen ieder gelijkelijk mee bij de bepaling van het eindcijfer (ieder voor één zesde deel).
  NB Voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald.

Inleverprocedures
Wekelijks tijdens de bijeenkomst

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Literatuur: geen (studenten moeten literatuur en jurisprudentie zelf zoeken)

Werkboek:

 • wordt voor aanvang van het practicum gepubliceerd op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: ma, di, do, vr

 • Telefoon: 071 – 5 27 76 36/7637

 • E-mail: m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30- 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 5 27 76 36

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl