Prospectus

nl en

Capita Selecta Corporation tax

Course
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

Beschrijving

In het Mastervak Vennootschapsbelasting staan onderwerpen op het terrein van de vennootschapsbelasting centraal. Het vak is een vervolg op het bachelorvak Directe Belastingen II. Op de kennis, inzichten en vaardigheden die bij dat vak is opgedaan op het punt van de vennootschapsbelasting wordt in het mastervak voortgebouwd. De hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen uit de vennootschapsbelasting (rente-aftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en reorganisatiefaciliteiten) worden daarom bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Doel van het vak is een verdieping van de kennis, inzichten en vaardigheden van studenten met betrekking tot de vennootschapsbelasting.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud

 1. U heeft grondige kennis van de vennootschapsbelastingaspecten van fusies en splitsingen.
  1. U heeft grondige kennis van en inzicht in het systeem van de beperking van renteaftrek, deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid, alsmede de fiscale aspecten van vorderingen en schulden in de winstsfeer.

Eindtermen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe cases die betrekking hebben op de vennootschapsbelasting diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
  1. U bent in staat om u op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een oordeel te vormen over vraagstukken met betrekking tot de vennootschapsbelasting.
  2. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van de vennootschapsbelasting

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college. Tevens wordt van studenten verwacht dat zij, evt. met behulp van het participantensysteem de werkgroep-opgaven hebben voorbereid.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard.

Inleverprocedures

 • Voor participantensysteem, zie uitleg Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Verschijnt op Blackboard.

Werkboek:

 • Verschijnt op Blackboard.

Reader:

 • Verschijnt op Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Verschijnt op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

De aanmelding voor het tentamen verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. J. Vleggeert;

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2e etage

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: j.vleggeert@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO