Prospectus

nl en

Analyse 1 NA

Course
2014-2015

Omschrijving
Dit college behandelt de beginselen van de differentiaal- en integraalrekening voor functies van één reële veranderlijke. Doel van het college is de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en hen daarbij aanknopingspunten te geven voor toepassingen in andere gebieden van de wiskunde en daarbuiten.
Onderwerpen:

 • complexe getallen en complexe e-macht

 • limietbegrip

 • continuïteit en differentieerbaarheid

 • lineaire benaderingen van functies

 • Taylorpolynomen voor functies van 1 variabele

 • ordesymbolen (kleine o- en grote O-notatie)

 • reële machtreeksen

 • convergentiecriteria voor machtreeksen

 • uniforme convergentie

 • differentiatie en integratie van machtreeksen

 • integratie van functies van 1 veranderlijke

 • hoofdstelling van de integraalrekening

 • bepalen van expliciete primitieven met o.a. substitutieregel en partiele integratie

 • oneigenlijke integralen

 • integraalkenmerk voor reeksen

Onderwijsvorm
Hoorcollege, werkcollege, huiswerk

Verplichte literatuur
Verplicht: Calculus – A Complete Course (8th edition) by Robert A. Adams and Christopher Essex, Pearson Education, 2013. ISBN: 978-0-321-78107-9.
De 7e editie van dit boek kan ook nog gebruikt worden door recidivisten, tijdens het vak wel even controleren met andere studenten of de opgavenummering klopt. Er is bij de uitgever ook een combinatie van dit boek mogelijk met een softwarelicentie. Deze is aanzienlijk duurder en NIET nodig.

Rooster
Rooster

Tentamen
Het cijfer voor het vak bestaat voor 20% uit het thuisopdrachtcijfer en voor 80% uit het toetscijfer. Afronding gebeurt op de gebruikelijke manier, dus een uitkomst van 5.5 of meer betekent “geslaagd”.
Het eindcijfer voor dit vak wordt berekend op grond van de resultaten voor de thuisopdrachten, de tussentoets in oktober en het (her)tentamen.

Er wordt elke week een thuisopdracht beschikbaar gesteld, waarvan de uitwerking bij de docent of bij ieder van de assistenten kan worden ingeleverd. Van het totale aantal cijfers wordt het laagste doorgehaald, waarna het thuisopdrachtcijfer wordt bepaald als het gemiddelde van de overgebleven cijfers. Niet ingeleverde opdrachten tellen in deze procedure mee als een nul; dit biedt de mogelijkheid om verhindering door kortdurende ziekte of andere prioriteiten op te vangen zonder administratieve rompslomp.
N.B. Het thuisopdrachtcijfer is geldig gedurende het lopende academisch jaar en vervalt daarna. Deelnemers die al eerder aan dit vak meededen dienen dus opnieuw opdrachten in te leveren.

De cijfers voor de tussentoets en het (her)tentamen worden samengenomen in een toetscijfer. Wanneer het (her)tentamencijfer hoger is dan dat van de tussentoets, of daaraan gelijk is, dan is het toetscijfer gelijk aan het (her)tentamencijfer. Wanneer het cijfer voor de tussentoets hoger is dan dat van het (her)tentamen, dan bestaat het toetscijfer voor 30% uit het tussentoetscijfer en voor 70% uit het cijfer voor het (her)tentamen. Een niet afgelegde tussentoets telt bij deze berekening mee als een nul. Het toetscijfer is geldig gedurende het lopende academisch jaar en vervalt daarna. Deelnemers die al eerder aan dit vak meededen dienen dus een nieuw toetscijfer te behalen.

Extra informatie
Deelnemers dienen zich via Blackboard te registreren bij dit vak, zodat ze de via Blackboard te verzenden emails m.b.t. dit vak ontvangen.
Ouderejaarsstudenten moeten opnieuw de huiswerkopdrachten van dit jaar maken en inleveren!

Voorkennis
Geen. Studenten die een gecombineerd wis- en natuurkunde of wis- en sterrenkundeprogramma volgen behoren het college Analyse 1 voor wiskundestudenten te volgen.

Links
Blackboard UL

Blackboard TUD