Prospectus

nl en

Taalverwantschap en taalverandering

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Het Nederlands is niet alleen verwant met andere Germaanse talen, zoals het Engels, het Duits en het Fries, maar maakt daarbij deel uit van de Indo-europese taalfamilie, waartoe bijvoorbeeld ook het Grieks, Latijn, Spaans en Russisch behoren. Welke taalfamilies zijn er, hoe stellen we vast welke talen tot één familie behoren en hoe onderscheidt het Nederlands zich binnen de Germaanse talen? Een antwoord op deze vragen is te geven door taalvergelijking volgens bepaalde principes.
Naast taalverwantschap komt in dit college het intrigerende fenomeen taalverandering aan de orde. Hoe moeten wij ons dat proces van taalverandering voorstellen? Wat zijn de oorzaken dat talen veranderen en op welke taalniveaus vinden die veranderingen plaats? Omdat klankveranderingen uitgebreid aan de orde komen, is er een korte introductie in de klankleer. Vervolgens, wat specifiek onze eigen taal betreft: wat is er in de loop van eeuwen in het Nederlands veranderd en welke veranderingen zijn nog aan de gang? Ook behandelen we de principes die voor het onderzoek van taalverandering gelden.

Leerdoelen

De student heeft aan het eind van deze curus

  • kennis van het Nederlands als Germaanse en Indo-Europese taal en van de methodes om taalverwantschap vast te stellen

  • kennis van taalveranderingsprocessen in het algemeen en in het Nederlands in het bijzonder.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met opdrachten via Blackboard; onderzoeksopdracht.

Studielast

Totale studielast 140 uur

  • College 26 uur (2 uur p.w. x 13)

  • Voorbereiding met opdrachten 39 uur (3 uur per week)

  • Extra opdracht 10 uur

  • Literatuurstudie + Tentamenvoorbereiding + Tentamen 65 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen (90%) + onderzoeksopdracht (10%)

Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

  • Marijke van der Wal & Cor van Bree: Geschiedenis van het Nederlands. 5e bijgewerkte druk. Utrecht: Spectrum. 2008 (isbn isbn 978 90 491 0011 7).

  • Overige literatuur op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dhr. Dr. G.J. Rutten,

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: ndd@hum.leidenuniv.nl..