Prospectus

nl en

Onderzoeksvragen Vroegmoderne tijd

Course
2014-2015

Toegangseisen

Om aan het tweedejaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen, Inleiding Nederlandse letterkunde Middeleeuwen of Inleiding Nederlandse letterkunde Vroegmoderne Tijd, met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

Leiden is een belangrijke plaats voor de literatuur. Dat geldt niet alleen voor het literaire leven van nu. Ook in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw vormde onze stad en universiteit een toevluchtsoord en een brandpunt voor politieke en religieuze denkers, academische dichters, polemisten, dramaturgen, liedjesschrijvers en meer.
In deze werkgroep doen we individueel en gezamenlijk onderzoek naar het literaire leven in de ‘Sleutelstad’: wie schreven er, wat schreef men, welke liedjes werden er gezongen, naar welke toneelstukken ging men kijken? En waar kunnen we al die teksten vinden? De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt voor een nieuwe bundel Literatuur in Leiden, waarvoor ook literaire stadswandelingen moeten worden gemaakt.

Leerdoelen

 • Studenten leren om zelfstandig onderzoek te verrichten naar de Nederlandse literatuur van de Vroegmoderne tijd (1550-1750).

 • Ze leren wat wetenschappelijk onderzoek is en hoe ze onderzoeksterreinen kunnen verkennen en afbakenen. * Ze leren ook hoe ze onderzoeksgegevens kunnen verzamelen, hoe ze die ordenen en vervolgens hoe ze een wetenschappelijke argumentatie kunnen opzetten.

 • Ze trainen hun vaardigheden in het zelfstandig formuleren van een onderzoeksvoorstel, in het schrijven van een goed werkstuk en in het presenteren van hun onderzoek.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de “website”: http://www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/roosters/

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

140 uur
26 uur college (13 × 2)
26 uur voorbereiding van de colleges
88 uur zelfstandige literatuurstudie, maken werkstuk en voorbereiden presentatie

Toetsing

 • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

 • Presentatie en prepaper (15%)

 • Werkstuk (70%)

Als het eindcijfer onvoldoende is moet het eindwerkstuk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van en verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.

Literatuur

We maken in deze cursus o.a. gebruik van:

 • J.C.H. Blom, R.C.J. van Maanen, C.B.A. Smit, Historische Canon van Leiden. Leiden, Stichting Geschiedschrijving Leiden, 2008 (tweedehands) of de “website” http://www.deleidsecanon.nl/index.php.

 • Johan Koppenol en P.G. Hoftijzer, ‘Het sociaal cultureel leven’. In: Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Red. R.C.J. van Maanen. Dl. 2 1574-1795 (red. S. Groenveld). Leiden, Stichting Geschiedschrijving Leiden, 2003, 173-191 (wordt beschikbaar gesteld).

 • Bostoen, Karel, Hart voor Leiden : Jan van Hout (1542-1609): stadssecretaris, dichter en vernieuwer. Hilversum: Verloren, 2009.

 • Jori Zijlmans, Leidens Ontzet. Vrijheidsstrijd & volksfeest. Leiden, Primavera Pers, 2011.

 • Eddy Verbaan, ‘Stadsgeschiedenis als stadspromotie’. In: Literatuur 21-3 (2004), 12-16 (“in de dbnl”: http://www.dbnl.org/tekst/_lit003200401_01/index.php).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dr. Olga van Marion, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1, kamer 202c – “o.van.marion@hum.leidenuniv.nl” – 071-5272128.
Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Het e-mail adres is ndd@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd