Prospectus

nl en

Accenttentamen Moderne Letterkunde

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Bij het tentamen wordt in de eerste plaats gevraagd naar benaderingswijzen en methoden die worden voorgesteld en toegepast in deze artikelen. Je hoeft dus niet ieder detail uit de werken te onthouden, maar het is wel van groot belang dat je verbanden kan leggen tussen de verschillende teksten. Ook vinden we het belangrijk dat je je er een mening over vormt: welke voor- en nadelen kleven er aan bepaalde benaderingswijzen?

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de moderne Nederlandse letterkunde.

  • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover vragen kunnen beantwoorden.

  • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het accenttentamen kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes.

Voor het eerste semester kan dat in de periode 19 tot 23 januari 2015. Wie in het eerste semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 15 oktober 2014 op te geven bij dr. Bram Ieven.
Voor het tweede semester kan dat in de periode 15 tot 19 juni 2015. Wie in het tweede semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 15 april 2015 op te geven bij dr. Bram Ieven.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

5 EC= 140 uur.
140 uur literatuurstudie

Toetsing

Mondeling tentamen.

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Blackboard

Nee.

Literatuur

De lijst van de te bestuderen literatuur staat op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis en bij dhr. dr. B. Ieven (zie onder Rooster)

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dhr. Dr. B. Ieven