Prospectus

nl en

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Keuzevakstudenten kunnen dit vak volgen na het succesvol afronden van het Overzichtscollege Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato.

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de antieke wijsbegeerte na Plato: Aristoteles, de Hellenistische scholen (Stoa, Epicurisme en Scepticisme), het Neoplatonisme, met speciale aandacht voor Plotinus, en tot slot de Christelijke filosofie van de Late Oudheid (met name Augustinus). Onderdeel van het college is het schrijven van een kort essay (maximaal 4 pagina’s) naar aanleiding van een opgegeven thema.

Leerdoelen

 • de student beschikt over overzichtskennis van de antieke filosofie van Aristoteles tot en met het Neoplatonisme alsmede over kennis van een elementair filosofisch begrippenapparaat;

 • de student beschikt over elementaire kennis en inzicht in de methode en heuristiek van de antieke wijsbegeerte;

 • de student is in staat (complexere) primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren;

 • de student is in staat zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een paper (maximaal 4 pagina’s) helder te presenteren.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

 • essay-opdracht (30%);

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%).

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen een voldoende is.

Herkansing
Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden. In het geval van een hertentamen vervallen de eerder gehaalde deelresultaten. Het cijfer voor het hertentamen is dan het eindcijfer.

Studielast

 • Bijwonen college: 14 × 2 = 28 uur

 • Voorbereiding college: 14 × 2 = 28 uur

 • Essay-opdracht: 24 uur

 • Voorbereiding tentamen: 60 uur

 • Totaal: 140 uur (5 ects)

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • communicatie met studenten.

Literatuur

 • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (fourth edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2011;

 • F.A.J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, Een handboek (beschikbaar gesteld via Blackboard);

 • Reader primaire teksten in vertaling (beschikbaar gesteld via Blackboard).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. R.M. (Bert) van den Berg