Prospectus

nl en

Property Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. Het goederenrecht heeft betrekking op de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten en goederen. Het goederenrecht is geregeld in de boeken 3 (bepalingen voor alle goederen) en 5 (bepalingen met betrekking tot rechten die uitsluitend bestaanbaar zijn op zaken).

Tijdens het onderwijs wordt u onderstaande kennis en vaardigheden bijgebracht:

 • Het verkrijgen van dieper inzicht in kernleerstukken zoals: bezit en houderschap, eigendom, verkrijging en verlies van goederen (bijv. overdracht, natrekking, zaaksvorming en verjaring), beperkte rechten (bijv. pand en hypotheek) en de goederenrechtelijke positie van het vorderingsrecht.

 • De opgedane kennis en het verworven inzicht leren toepassen bij het oplossen van casus.

 • Leren hoe u dient te komen tot een afgewogen oordeel in een juridisch geschil.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • U bent in staat om de (kern)leerstukken van het goederenrecht te benoemen en te plaatsen binnen het systeem van het goederenrecht. U kunt dus de leerstukken van elkaar onderscheiden, maar ook verbanden zien en leggen tussen de verschillende leerstukken.

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op voorgelegde waargebeurde of fictieve casusposities (juridische geschillen).

 • U kunt de kernvraag uit een casus destilleren in het licht van de kernleerstukken.

 • U kunt de voor de casus relevante rechtsnormen identificeren. U bent in staat om deze zelfstandig op te zoeken in de wet en jurisprudentie. * U kunt deze normen systematisch en stapsgewijs toepassen om tot een afgewogen en onderbouwd oordeel te komen.

 • U kunt dit oordeel op een nette en gestructureerde wijze formuleren.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder literatuur, jurisprudentie en wetgeving, te analyseren. U bent in staat om vanuit het systeem van het goederenrecht kritisch te reflecteren op deze teksten – mede gelet op de grenzen van het vakgebied en de maatschappelijke en ethische context waarin het verbintenissenrecht zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: vijf; gedurende vijf weken 1 college van twee uur per week.

 • Namen docenten: Prof. mr. H.J. Snijders.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.

Werkgroepen

 • Aantal: vijf, gedurende vijf weken 1 werkgroep van twee uur per week.

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.
  Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, is hij verplicht aan de bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student meer dan eenmaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs van het vak deelnemen.

Andere onderwijsvorm(en)
Gedurende twee van de zeven weken is het onderwijs specifiek gericht op voorbereiding van het tentamen. Meer concreet wordt in de zesde onderwijsweek een overzicht van de stof geboden gegeven met gelegenheid voor het stellen van vragen en wordt in de zevende week een afrondende tentamentraining gegeven.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Op Blackboard worden regelmatig podcasts gepubliceerd.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer ( nieuwste druk).

 • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer ( nieuwste druk).

 • Aanvullende verplichte literatuur en verplichte rechtspraak zoals vermeld in het werkboek.

Werkboek:
Werkboek Goederenrecht, Bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. M.D.R.M. de Deugd

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer C2.14

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071-5277400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht;Institute of Private Law

 • Afdeling Civiel recht; department of Civil Law

 • Sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat:C2.02

 • Openingstijden: balie maandag tot en met vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail secretariaat: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.