Prospectus

nl en

Philosophy of Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Centraal staat de vraag wat rechtvaardigheid is. Daaraan gerelateerde vragen zijn de vraag naar goed en kwaad in het algemeen, de vraag wat onze rechten en plichten – jegens elkaar én onszelf – zouden moeten zijn, de vraag hoe we tot een rechtvaardig oordeel komen, de vraag naar de rechtvaardige staat, enzovoort.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In de meeste vakken van de juridische studie staat de verwerving van kennis van en inzicht in het positieve recht centraal. Het vak rechtsfilosofie heeft als oogmerk de student in te leiden in de normatieve en begripsmatige vragen en theorieën die schuilgaan achter het positieve recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak):
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent vertrouwd geraakt met de grondslagen en de meta(juridische) aspecten van het recht,

 • U kunt kritisch reflecteren op de maatschappelijke en ethische context van het recht,

 • U kunt feiten van meningen onderscheiden in zakelijke beantwoording van gestelde vragen,

 • U bent in staat een beargumenteerde positie in te nemen in een (meta)juridisch debat.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. Dr. A.A.M. Kinneging

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, te vinden op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. dr. A.A.M. Kinneging, mr. T.A. Knijp, mr. dr. B.C. Labuschagne, dr. T.J.M. Slootweg, mr. G.A. Versluis, e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van opgegeven literatuur en (bij deelname aan werkgroepen) schrijven van papers. NB: reeds op de eerste bijeenkomst dient een schriftelijk essay ingeleverd te worden. Zie de Blackboard-omgeving

 • Indien u zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, dan bent u verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Bent u meer dan twee keer afwezig, dan kan u vervolgens niet meer deelnemen aan het werkgroeponderwijs van het vak, kan u geen papers meer indienen (en moet u het werkgroepherkansingstentamen afleggen, zie hierna).

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen over de hoorcollegestof

 • Papers over de werkgroepstof

 • Schriftelijk tentamen over de hoorcollegestof, hetgeen voor 50% het eindcijfer bepaalt. De herkansing voor dit deel bestaat uit een schriftelijk hertentamen over de hoorcollegestof.

 • Papers over de werkgroepstof, wekelijks in te leveren. Daarvan worden die van week 1, 3 en 5 in ieder geval nagekeken, alsmede twee papers uit de overige weken. Het gemiddelde van deze vijf cijfers bepaalt het werkgroepcijfer. Het werkgroepcijfer bepaalt voor 50% het eindcijfer. De herkansing van het werkgroepgedeelte vindt plaats door middel van een (apart) werkgroep-hertentamen, zowel voor diegenen die voor het werkgroepcijfer lager dan 5,5 hebben gehaald als voor diegenen die te veel werkgroepbijeenkomsten hebben gemist.

 • Voor ieder onderdeel (tentamen algemeen deel, papers) geldt dat men er tenminste een 5,5 voor dient te halen om te kunnen slagen voor het vak als geheel.

 • Het deelcijfer voor elk van beide onderdelen blijft geldig tot en met de herkansing, maar vervalt met ingang van het volgend academisch jaar. Aanvragen voor verlenging van de geldigheidsduur moeten bij de Examencommissie ingediend worden.

Inleverprocedures
Meer specifieke informatie verschijnt op Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Hoorcollege: zie de Blackboard–omgeving van Rechtsfilosofie voor nadere opgave van literatuur

Werkgroepen: zie de Blackboard-omgeving

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Aangezien er verschillende werkgroepen worden aangeboden, met (een) eigen denker(s) en thema’s, worden op de Blackboard-omgeving van Rechtsfilosofie ongeveer één maand voorafgaand aan de inschrijving werkgroepbeschrijvingen aangeboden, zodat de student een beredeneerde keuze voor een werkgroep kan maken.

De inschrijving sluit één week voorafgaand aan het onderwijs.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Rechtsfilosofie

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.