Prospectus

nl en

Business Economics

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het financiële inzicht dat dit vak de notariële student wil bijbrengen is vooral gericht op situaties waar de (kandidaat-) notaris in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt. De (kandidaat-) notaris wordt vooral bij het begin en het eind van een onderneming met jaarrekeningen geconfronteerd. Te denken valt aan een ondernemer die zijn onderneming wil inbrengen in een BV of aan een ondernemer die zijn onderneming (geleidelijk) wil overdragen aan opvolgers in de familiesfeer of de onderneming wil verkopen aan derden. Ook bij het overlijden van een ondernemer of (groot) aandeelhouder in een BV moet de notaris de jaarrekening kunnen lezen en begrijpen om tot een verdeling te komen van de nalatenschap.
In het algemeen zal de notaris veel contacten onderhouden met accountants en fiscalisten en ook daarbij is het kunnen lezen en begrijpen van financiële informatie belangrijk. Bovendien is de notaris zelf ondernemer en beheert hij uit hoofde van zijn ambt aanzienlijke bedragen aan gelden van cliënten. De notaris moet daarom een deugdelijke administratie voeren van zijn kantoor en van de beheerde gelden van cliënten. Het is dan ook van groot belang dat een notaris zijn eigen administratie en jaarrekening kan doorgronden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van Bedrijfseconomie voor Notariëlen is het verwerven van inzicht in de financiële gegevens van ondernemingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: *Je beheerst de kernbegrippen van de bedrijfseconomie (in het bijzonder die aangaande de jaarrekening).

 • Je hebt aan de hand van opgaven en casus geoefend in het leren omgaan met financiële informatie met betrekking tot het jaarrekeningenrecht in het algemeen en met betrekking tot oprichting en inbreng van vennootschappen, verkoop en bedrijfsopvolging en (boedel)verdeling in het bijzonder.

 • Je hebt kennis van de financiële beroepsregels voor het notariaat en kan deze toepassen bij het maken van berekeningen in verband met de bewaringspositie en de liquiditeitspositie.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: J. Scholten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: J. Scholten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan bij een klein aantal studenten besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing worden studenten hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Jaarrekeninglezen voor juristen, de Geus P.R., C. Klumper A.G. Masseur en J. Scholten, Boom juridische praktijkboeken, ISBN 90-5454-657-3, tweede druk

 • Syllabus Bedrijfseconomie voor het notariaat

Werkboek:
Bedrijfseconomie voor het notariaat

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr Mr. J.Scholten

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8802

 • E-mail: j.scholten@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Departement: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfseconomie

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.