Prospectus

nl en

Philosophy of Science

Course
2014-2015

Omschrijving

Welke ideeën over de werkelijkheid en kennisverwerving liggen ten grondslag aan de bestuurskunde? Hoe kunnen bestuurskundigen het openbaar bestuur onderzoeken? Centraal staat de vraag wat voor wetenschap de bestuurskunde is. Het vak Wetenschapsfilosofie gaat in op de ‘grondslagen’ van de bestuurskunde en heeft als rode draad kennistheoretische vraagstukken: de ontwikkeling van het vakgebied, de opvattingen over kennisverwerving en de uitgangspunten op basis waarvan het object van onderzoek begrepen wordt. Om deze complexe materie te behandelen wordt enerzijds een algemene inleiding op de filosofie van de sociale wetenschappen geboden en anderzijds specifiek gekeken naar de aard en ontwikkeling van de bestuurskunde.

Leerdoelen

Het vak wil studenten:

 • basiskennis geven van de wetenschapsfilosofie, in het bijzonder die van sociale wetenschappen, en van de belangrijkste posities, theorieën, principes en begrippen daarin

 • basiskennis geven van de aard en ontwikkeling van de bestuurskunde als wetenschappelijk vakgebied

 • inzicht geven in wetenschapsfilosofische aspecten van het bestuurskundig denken

 • leren vanuit wetenschapsfilosofische posities kritisch te reflecteren op en te argumenteren over (aspecten van) dat bestuurskundig denken

Het vak sluit vooral aan bij de volgende eindkwalificaties van de Bachelor Bestuurskunde:
4. een internationale oriëntatie;
5. kennis, op een inleidend niveau, van de wetenschappelijke traditie der Bestuurskunde en heeft kennisgemaakt met de belangrijkste bestuurskundige theorieën;
7. vaardigheid in analytisch en conceptueel denken;
8. een basisvorming in sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
10. elementaire argumentatieve en communicatieve vaardigheden.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en zelfstudie. Dit vak is verplicht.

Studielast

5×28= 140 uur, waarvan 7×2= 14 uur hoorcollege en de rest zelfstudie. Mogelijk worden nog extra uren ondersteuning aangeboden.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen voor toetsing van kennis en inzicht.

 • Paper waarin de toepassing van wetenschapsfilosofische ideeën op een bestuurskundig vraagstuk of onderzoek moet worden beproefd en kritisch besproken.
  Weging: 50/50, geen compensatie

Blackboard

Ja, beschikbaar vanaf eind januari 2015.

Andere leermiddelen/Literatuur

 • Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten (2013), Exploring Humans: An Introduction to the Philosophy of the Social Sciences (4e druk, paperback). Amsterdam: Boom. ISBN: 978-9085062264

 • Norma C. Riccucci (2010), Public Administration: Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge. Washington, D.C.: Georgetown University Press. ISBN: 978-1589017047

 • Plus enkele artikelen die online beschikbaar zijn (zie BlackBoard)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Patrick Overeem, p.overeem@cdh.leidenuniv.nl