Prospectus

nl en

Beleid 3: Beleidsevaluatie

Course
2014-2015

Toelatingseisen

Beleid I en Beleid II (aanbevolen)

Omschrijving

In deze module bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid – mede op grond van deze beoordelingen – in de loop van de tijd verandert. De prestaties van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties worden tegenwoordig door een scala van partijen en instituties kritisch gevolgd. Daarbij worden uiteenlopende maatstaven voor succes en falen gehanteerd. Bovendien veranderen in de loop der tijd nogal eens de (politieke) maatstaven waarmee wordt teruggekeken op beleidsprestaties uit het verleden. Evaluatie van beleid kent daarom altijd een zekere selectiviteit.

Wij gaan in deze module na hoe, waarom en door wie beleid wordt geëvalueerd, en hoe het kan dat wij ons over bepaalde bestuurlijke en beleidsmatige (wan)prestaties veel drukker maken dan over andere. Daarbij staan we ook stil bij de manier waarop beleid verandert. Kritiek op het bestaande beleid is daarvoor een belangrijk ingrediënt. Beleidsvorming wordt vaak voorgesteld als een proces van ‘trial and error’. Daarmee wordt bedoeld dat ieder beleid in zekere zin een hypothese is, die op de werkelijkheid wordt uitgeprobeerd. Als blijkt dat het niet werkt, heeft de beleidsvoerder de kans om iets te leren, en het op een andere manier opnieuw te proberen. Maar gaat het in de beleidspraktijk nu ook zo? Leren beleidsmakers van het verleden (via beleidsevaluaties), of komen beleidsveranderingen op heel andere wijze tot stand.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben studenten meer inzicht in en begrip van: het doen van evaluatieonderzoek; de methoden voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek; de verschillende typen en benadering van beleidsevaluatie; de organisatie van het beleidsonderzoek in Nederland; het lerend vermogen van de overheid.

Door het uitvoeren van een zelfstandig evaluatieproject ontwikkelen studenten praktische basiskennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek.

Het doel is dat studenten vat krijgen op de mogelijkheden van beleids-evaluatieonderzoek en de creatieve oplossingen die beleidsonderzoekers voorhanden hebben om hun onderzoekvragen te beantwoorden

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Dit vak is verplicht.

Studielast

5EC (140uur) waarvan 20 contacturen en 120 uur zelfstudie

Toetsing

Toetsing Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & Paper (50%)
Herkansing: Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & Paper (50%)

Blackboard

Ja vanaf 1 februari 2015

Andere leermiddelen/Literatuur

Wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Anchrit Wille (a.c.wille@umail.LeidenUniv.nl)