Prospectus

nl en

Bachelorproject Voorjaar 2015

Course
2014-2015

Ingangseis

Het Bachelor Project vindt twee maal per jaar plaats: in het najaarsemester en in het voorjaarsemester. Standaard is dat studenten het BA-Project in het voorjaar wordt gevolgd. Het Bachelorproject is toegankelijk voor studenten in het derde studiejaar van de Bachelor. Alle studenten die willen instromen in het Bachelor Project moeten minimaal 130 ects hebben behaald voordat ze kunnen deelnemen. Indien een student niet alle Methoden/Technieken vakken van het eerste en tweede studiejaar behaald heeft, is het niet mogelijk aan het Bachelor Project deel te nemen. Bovendien gelden voor deelname aan het Bachelor Project in het najaarsemester extra eisen (Zie hieronder).

 1. Najaarssemester (september – december)
  Er bestaat een mogelijkheid in te stromen in het najaarssemester, maar dit mag uitsluitend na toestemming van de studieadviseurs òf als de student in februari 2014 met de Master wil gaan starten. In het najaar worden namelijk aanzienlijk minder studenten toegelaten tot het Bachelor Project. Bovendien is de doorlooptijd korter!

 2. Voorjaarssemester (februari – juni)
  Standaard wordt het Bachelor Project gevolgd in het voorjaar. Hiervoor kunnen studenten zich aanmelden die minimaal 130 ects hebben behaald.

Omschrijving

Studenten kunnen kiezen uit verschillende werkgroepen en thema’s bij het schrijven van hun bachelor scriptie. De begeleiding bij het schrijven van de scriptie wordt gegeven door een docent die betrokken is bij de opleiding EBM of BBO. Per docent worden ongeveer 20 studenten begeleid. In de eerste weken vindt de begeleiding in groepen plaats. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. Vanaf ongeveer de zevende week wordt meer individuele begeleiding gegeven. Naast de werkgroepen vinden er parallel aan de werkgroepen verplichte colleges plaats waarin zaken als onderzoeksontwerp, methodologie en het rapporteren van onderzoeksgegevens aan bod komen. De inhoud van de BA-scriptie wordt samengevat door middel van het maken van een poster. Hierin presenteert de student de essentie van de scriptie.

Leerdoelen

Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig in de scriptie verschillende onderdelen uit de bachelor integreren. Dat wil zeggen dat:

 • algemene theoretische kennis uit verschillende onderdelen van de bacheloropleiding dient te worden gebruikt om een empirisch probleem te analyseren

 • een onderzoeksvraag over dat probleem geformuleerd dient te worden

 • zelfstandig onderzoek gedaan moet worden, met gebruik van methoden en technieken die in verschillende fases van de bacheloropleiding zijn gedoceerd;

 • een antwoord geformuleerd moet worden op de onderzoeksvraag

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit project bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, presentatie en scriptie.

Studielast

 • totale studielast: (15 × 28 uur=) 420 uur – contacturen: 14 uur hoorcolleges, 14 uur werkgroepen, 7 uur individuele begeleiding door wg docent – uren zelfstudie: 385 uur (voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, maken van poster, presenteren in werkgroepen, schrijven van BA scriptie)

Toetsing

 1. Werkstuk, 70%
  1. Poster, 10%
  2. Presentatie, 10%
  3. Peer review door student van andere studenten in de werkgroep, 10%
  4. Het werkstuk kan herkanst worden. Bij een cijfer lager dan een 6 en hoger dan een 3 kan een herkansing volgen. Lager dan een 3 betekent dat de student niet geslaagd is en aan een volgend Bachelor Project moet deelnemen.

Blackboard ja

Andere leermiddelen/Literatuur

Algemene literatuur en de literatuur van de desbetreffende werkgroep wordt op het eerste college en in de eerste werkgroep bekend gemaakt.

Aanmelden Zie onder

Contact

Rik de Ruiter, r.de.ruiter@cdh.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De aanmelding voor de twee semesters is voor wat het BA-Project betreft verschillend. De informatie betreffende de aanmeldingsprocedures wordt verzorgd door de studieadviseurs. Door middel van een email zullen potentiële deelnemers aan het BA-Project geïnformeerd worden over de start en inhoud van de procedure.
1. Aanmelding najaarssemester. Voor het najaarssemester moeten studenten aan een vooraanmeldingsprocedure deelnemen. Deze vindt plaats in de maand juni. Studenten dienen dan aan te geven of ze willen deelnemen. De vooraanmelding wordt beoordeeld door de coördinatoren van het BA-Project en de studieadviseurs, die samen beslissen of een student tot het BA-Project in het najaarssemester wordt toegelaten.
In de informatie vanuit het instituut wordt aangegeven welk thema in het najaarssemester aan de orde komt. Als regel zal er in het najaar slechts een enkele werkgroep zijn.
2. Aanmelding voorjaarsemester. De informatie over het BA-Project in het voorjaar wordt eind december per email aangeleverd aan de studenten. Er wordt dan tevens aangegeven welke beleidsgebieden in het voorjaar worden behandeld in de werkgroepen. In het voorjaar zullen er meerdere werkgroepen zijn met aparte beleidsgebieden.

Wanneer je je bachelorproject hebt afgerond en ook de rest van je studiepunten hebt gehaald kan je je afstuderen aanvragen: NL