Prospectus

nl en

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur

Course
2014-2015

Omschrijving

Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van hedendaagse instituties en organisaties? Welke invloed heeft het verleden op het hedendaags openbaar bestuur? In het vak geschiedenis van het openbaar bestuur geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. Enerzijds besteden wij in deze cursus aandacht aan ontstaan, groei en verandering van elementen van het Nederlandse openbaar bestuur. Zo kunnen wij bestuurlijke ontwikkelingen in verleden, heden en toekomst beter doorgronden. Anderzijds hebben wij aandacht voor bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline. Het idee dat handelingen en gebeurtenissen in het verleden van invloed zijn op beslissingen in het heden wordt intuïtief veelal erkend. Het blijft echter vaak de vraag hoe, in welke mate en waarom dit dan het geval is. Is kennis van het bestuurlijke verleden, met andere woorden, nuttig of is het alleen maar leuk om te weten? Welke vragen worden er gesteld? Welke methoden en technieken worden er gebruikt? Wat zijn belangrijke definities, concepten en discussies binnen de bestuursgeschiedenis?

Het vak bestaat uit 7 hoorcolleges. Ieder hoorcollege heeft eenzelfde structuur en bestaat uit twee onderdelen: Het eerste deel van ieder college bestaat uit een nadere blik op de Nederlandse bestuursgeschiedenis in een bepaalde periode, gekoppeld aan inzichten en vraagstukken met betrekking tot theoretische bestuursgeschiedenis en bestuurskunde. Het tweede deel van ieder college bestaat uit een college met betrekking tot een specifiek voorbeeld van bestuurshistorisch onderzoek, i.e. een bepaald thema. Deze thematische lezingen zijn bedoeld om studenten een idee te geven van de breedte en mogelijkheden van bestuurshistorisch onderzoek en hen kennis te laten maken met verschillende (actuele) bestuurskundige onderwerpen en hun relatie tot geschiedenis.

Leerdoelen

  • Het kunnen geven en van een beknopt en inleidend overzicht van belangrijke theorieën, thema’s, vragen en concepten binnen de bestuursgeschiedenis;

  • Het kunnen geven van een beknopt historisch overzicht van het Nederlandse openbaar bestuur van de Middeleeuwen tot nu (beschrijven, opsommen en reproduceren);

  • Het verkrijgen van inzicht in en kennis van verschillende thema’s van (actueel) bestuurshistorisch onderzoek;

  • Het kunnen schrijven van een geïnformeerd en beargumenteerd essay over een van te voren gegeven onderwerp waarin bestudeerde concepten, theorieën en kennis van Nederlandse bestuursgeschiedenis worden gekoppeld aan bestuurskundige vraagstukken.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totaal aantal te besteden uren voor dit vak is 140 uur waarvan:
Contacturen: 21 uur
Zelfstudie: 119 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (70%)
Schriftelijke paper opdracht (essay) (30%)

Toetsvormen en weging van de eerste kans en de eventuele herkansing zijn hetzelfde.

NB: het gewogen gemiddelde van twee of meer deelcijfers moet tenminste 5,5 zijn. Compensatie van deelcijfers binnen de cursus is niet toegestaan

Blackboard

Ja. Komt beschikbaar uiterlijk 2 weken voor het begin van de cursus.

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Wagenaar F.P., Kerkhoff, A.D.N. & Rutgers M.R. (red.). (2011). Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (Bussum: Coutinho).

  • Er moeten aanvullende artikelen worden gelezen. Zie voor titels en vindplaats de vakwijzer die op Blackboard zal worden geplaatst.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
Schouwburgstraat 2, Den Haag, kamer B1.05
Tel: +31(0)715273707 / e-mail: a.d.n.kerkhoff@cdh.leidenuniv.nl