Prospectus

nl en

Ethics

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstelling:
Dit college beoogt de studenten in te leiden in de belangrijkste ethische theorieën en deze kennis actief te gebruiken in het herkennen van- en redeneren met ethische argumenten.

Eindtermen:

  • De student die de cursus succesvol heeft afgerond kent de volgende begrippen en onderscheidingen en kan ethische opvattingen in deze termen beschrijven: waarde, plicht, deugd, consequentialisme, utilisme, deontologie, zorgethiek, realisme, anti-realisme, cognitivisme, non-cognitivisme, naturalisme, relativisme.

  • De student die de cursus succesvol heeft afgerond kan in hoofdlijnen de ethische theorieën van Aristoteles, Kant en Mill beschrijven alsmede de centrale punten van de bestudeerde teksten van Bentham, Singer, Griffin, Epicurus, Nozick, Rawls, Kant, O’Neill, Hursthouse, Nietzsche, Moore en Ayer weergeven en herkennen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • deze begrippen met elkaar in verband te brengen en gebruiken in eenvoudige filosofische redeneringen binnen de ethiek;

  • zelfstandig niet al te moeilijke artikelen op het gebied der ethiek bestuderen en begrijpen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Volgen van colleges: 14 × 3 uur = 42 uur
Voorbereiding op colleges 14 × 4 uur = 56 uur
Voorbereiding tussentoets: 18 uur
Voorbereiding afsluitende toets: 18 uur
Tussentoets en afsluitende toets: 2 × 3 = 6 uur

Toetsing

  • Deeltentamen met essayvragen (50%)

  • Eindtentamen met essayvragen (50%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, collegesamenvattingen en literatuur.

Literatuur

  • Shafer-Landau, Russ. The Fundamentals of Ethics. New York [etc.] Oxford University Press, 2010.

  • Overige literatuur via Blackboard, c.q. reader.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

-