Prospectus

nl en

Medieval Philosophy

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus geeft je inzicht in de ontwikkeling van de filosofie in de periode van de Middeleeuwen (ca. 500 – ca. 1500). In het bijzonder wordt het filosofische denken van een aantal belangrijke auteurs uit verschillende tradities (Latijnse, Arabische, Hebreeuwse) behandeld. In het college zal telkens een thema centraal staan (bijv. Noodzakelijkheid en contingentie, Determinisme en vrije wil, Scepticisme, Lichaam en ziel, Deugd en ondeugd). De filosofische posities die ten aanzien van deze thema’s worden ingenomen zullen telkens worden behandeld aan de hand van korte tekstfragmenten (in Engelse vertaling). Met behulp van studievragen word je getraind in het zelfstandig lezen van deze tekstfragmenten. De inleidingen en de verklarende woordenlijst in het handboek helpen je de teksten van de behandelde auteurs te plaatsen binnen de filosofische en historische context.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de belangrijkste ontwikkelingen en thema’s van het filosofische denken in de Middeleeuwen;

  • het filosofische denken van een aantal belangrijke auteurs uit verschillende tradities (Latijnse, Arabische, Joodse).

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • filosofische teksten uit de Middeleeuwen (in Engelse vertaling) in grote lijnen weer te geven

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur
Contacturen: (2 uur p.w. x 14 weken) 28 uur
Collegevoorbereiding door literatuurstudie (2 uur p.w. x 14 weken) 28 uur
Opdrachten ter voorbereiding college: (ca. 6 opdrachten à 7 uur) 42 uur
Voorbereiding en maken van tentamens: 42 uur

Toetsing

  • Participatie aan het college (voorwaarde voor deelname aan tentamen) door inleveren van opdrachten;

  • Schriftelijk deeltentamen (50%);

  • Schriftelijk eindtentamen (50%).

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studievragen.

Literatuur

  • R.N. Bosley & M.M. Tweedale, Basic Issues in Medieval Philosophy: Selected Readings Presenting the Interactive Discourses Among the Major Figures, 2nd Edition, Peterborough (ON): Broadview Press, 2006.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act. nr.”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. P.J.J.M. Bakker

Opmerkingen