Prospectus

nl en

Methoden van de interdisciplinaire letterkunde

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse Geesteswetenschappen

Beschrijving

Close-reading van de gedichten van Lucebert, post-koloniale analyse van De stille kracht of de cultuurhistorische inbedding van de Roman van Walewein: in de afgelopen jaren heb je de meest uiteenlopende literaire teksten op verschillende manieren leren benaderen. We benaderden teksten soms in hun maatschappelijke of institutionele context, dan weer als autonome esthetische objecten, of juist als kritiek op heersende ideeën en idealen. Om op al deze niveaus verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden, moet je als neerlandicus te rade gaan bij andere disciplines, zoals de letterkunde van andere talen, geschiedenis, kunstgeschiedenis, boekwetenschap, filosofie, taalkunde, sociologie of literatuurwetenschap. Dit college gaat over de vraag welke interdisciplinaire methoden we gebruiken bij die verschillende benaderingen en hoe de studie van de Nederlandse literatuur zich ontwikkelt in wisselwerking met vernieuwingen in de theorie en praktijk van andere vakgebieden – variërend van de digital humanities tot de cultuurwetenschap.

In deze cursus leer je welke methoden horen bij welke onderzoeksvragen, vanuit welke vakgebieden de grootste impulsen voor de studie van de Nederlandse letterkunde komen, wat interdisciplinariteit nu echt inhoudt en wat de gevolgen zijn voor (onze visie op) de Nederlandse literatuur van nu en uit het verleden. We beantwoorden ook de vraag wat dit allemaal betekent voor de plaats van de Nederlandse literatuur in het onderwijs en in de culturele sector.
Iedere week behandelen we een historische en een moderne casus, waarna studenten zelf oefenen met het toepassen van de methode op primaire teksten. Vanuit die praktijk analyseren en evalueren we hoe verschillende interdisciplinaire invalshoeken de visie op teksten beïnvloeden.
In het tweede deel van de cursus doen studenten een eigen onderzoek over een onderwerp naar keuze en met een concrete doelstelling waar ze verslag van doen op twee niveaus: wetenschappelijk en populariserend. Het laatste kan zijn in de vorm van een krantenartikel, een recensie, een kleine educatieve editie, lesontwerp of een radiocolumn.

Leerdoelen

  • De student(e) maakt kennis met interdisciplinaire benaderingen van literatuur, en kent de daarbij behorende termen en onderzoeksmethodologische grondslagen.

  • De student(e) leert een onderzoeksvraag op te stellen die aansluit bij actuele, interdisciplinaire methodologische discussies.

  • De student(e) kan kritisch reflecteren op de samenhang tussen onderzoeksopzet, centrale concepten, methodologie, en de geproduceerde onderzoeksresultaten.

  • De student (e) leert hoe je een onderzoek(svoorstel) op wetenschappelijk niveau mondeling en schriftelijk presenteert.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege 2 uur

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 42 uur.

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en maken van de opdrachten; 42 uur

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk: 56 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

1) Leesverslagen 20%
2) Drie opdrachten 30%
3) Een werkstuk en presentatie 50%

Het deelcijfer van 1) en 2) samen mag niet lager zijn dan een 5,5 evenals het deelcijfer voor het werkstuk.

Herkansing: alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Blackboard

Ja, voor studiehandleiding, voor mededelingen, voor het inleveren van opdrachten en werkstukken

Literatuur

Stephan Besser: ‘ Theoryscape’, in: F.M. Essink, G.E.H.I. Franssen & J.A.T. Rock (red.), Literatuur in de wereld: handboek moderne letterkunde (Nijmegen: Vantilt 2013).

De rest van de literatuur wordt een maand voor aanvang van het college via BB bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs

Contact y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl of g.warnar@hum.leidenuniv.nl