Prospectus

nl en

Mimesis: de Zuid-Afrikaanse literatuur van de 20ste eeuw

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse Geesteswetenschappen

Beschrijving

Wat gebeurt er als een roman of een gedicht de werkelijkheid tracht uit te beelden? Geeft de tekst die werkelijkheid alleen weer, of geeft hij haar ook vorm? Wanneer Antjie Krog schrijft over de waarheids commissie in Zuid-Afrika, beschrijft ze dan een (on)mogelijke verzoening, of tracht ze die ook teweeg te brengen?
De vraag naar de rol van mimesis in literaire teksten werd al gesteld in de Griekse oudheid. Het uitgangspunt van deze cursus is enerzijds historisch theoretisch: we bestuderen de conventies omtrent mimesis in de Westerse literatuur (van Auerbach tot Barthes) en anderzijds politiek-maatschappelijk: we bestuderen hoe de uitbeelding van een specifieke maatschappelijke realiteit plaatsvindt in de contemporaine Afrikaanse literatuur.

Leerdoelen

De student(e) neemt kennis van de theorie over mimesis in kunst en literatuur, en weet die aan te wenden bij het formuleren van een wetenschappelijke onderzoeksvragen over Zuid-Afrikaanse recente literatuur. Daarnaast verwerft hij of zij kennis van de politieke en maatschappelijke situatie in Zuid-Afrika en kan verbanden leggen met literaire reflectie daarop.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege 3 uur

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 42 uur.

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur; 42 uur

  • voorbereiden referaat: 16 uur

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk: 40 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

1) Tweewekelijkse opdrachten: 40%
2) Referaat: 20%
3) Werkstuk: 40 %

Het deelcijfer van 1) en 2) samen mag niet lager zijn dan een 5,5 evenals het deelcijfer voor het werkstuk.

Herkansing: alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Blackboard

Ja, voor studiehandleiding, voor mededelingen, voor het inleveren van opdrachten en werkstukken

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

Via Usis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs

Contact

y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze cursus staat in het licht van een jaarlijkse gastdocent uit Zuid-Afrika. De teksten mogen zowel in het Nederlands als in het Zuid-Afrikaans gelezen worden.