Prospectus

nl en

Detachment in Religion, Philosophy and Art

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Wijsbegeerte. De propedeuse moet zijn behaald.

Beschrijving

In dit college zal de grondhouding van gelatenheid worden onderzocht in de filosofie aan de hand van teksten van Heidegger, in de Franse schilderkunst aan de hand van het werk van Monet, Cézanne, Braque en Bazaine, en in de religieuze mystiek aan de hand van preken en traktaten van Meister Eckhart, op wie het woord gelatenheid teruggaat.

Leerdoelen

Doelstelling van de cursus is het verwerven van inzicht in de wijze waarop het vertrekpunt van de beleving in filosofie en kunst vanaf het einde van de negentiende eeuw doorverwijst naar een houding van gelatenheid. Deze houding zal worden onderzocht aan de hand van teksten van Meister Eckhart en Heidegger en de ontwikkeling van de Franse schilderkunst van Monet tot Bazaine.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de implicaties van het grondbegrip van de beleving bij Dilthey;

 • de twee geschiedfilosofische tendensen waarin het vertrekpunt van de beleving zich splitst, van enerzijds toenemende exploitatie, anderzijds voeling met de noodzaak van het kunnen zijn laten;

 • Heideggers analyse van het fenomeen wereld in Sein und Zeit en de reden waarom hij met betrekking tot de bestaanverhoudingen moet spreken in termen van Lassen;

 • Heideggers doordenking van het wezen van gelatenheid in Zur Erörterung der Gelassenheit,

 • de essentie van het denken van Meister Eckhart;

 • de structuur van gelâzenheit bij Eckhart,

 • de ontplooiing van gelatenheid bij Monet, Cézanne, Braque en Bazaine, in samenhang met de transformatie van de beeldruimte in hun werk.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • helder antwoord te geven op de vraag wat bovengenoemde thema’s behelzen;

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (10 EC): 280 uur
Volgen van colleges (14 × 3 uur): 42 uur
VooVoorbereiden van colleges / lezen teksten (14 × 10 uur): 140 uur
Voorbereiden en maken take home tentamens: 98 uur

Toetsing

 • Take home deeltentamen (50%)

 • Take home eindtentamen (50%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden, heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

 • Martin Heidegger, Gelassenheit (Neske).

 • Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken, Verkenningen in het stroomgebied van beleving en gelatenheid (Sjibbolet).

 • Reader met aanvullende teksten (verkrijgbaar via Readeronline )

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen