Prospectus

nl en

Thinking Transcendence: Augustine, Kierkegaard, Levinas

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Kunnen we de transcendentie denken en zo niet, welke betekenis heeft de ervaring van transcendentie dan voor de filosofie? Deze vraag staat niet alleen centraal in de filosofie van denkers die religieus van origine zijn (zoals Augustinus, Kierkegaard en Levinas) ze houdt ook humanistische filosofen bezig, zoals blijkt uit de gesprekken over de toekomst van religie tussen de Franse filosofen Luc Ferry en Marcel Gauchet.

In dit college worden verschillende benaderingen van de vraag naar transcendentie gethematiseerd onder het gezichtspunt van de verhouding tot de ander, de verhouding tot God/ het goddelijke en de toekomst van religie. We gaan na op welke wijze het religieuze (God, het heilige) in de filosofie ter sprake wordt gebracht. We zoeken naar een verband tussen andere ervaringen van transcendentie (liefde, waarheid) en religieuze ervaringen, en kijken hoe dat filosofisch geduid wordt. Deze vragen zijn uitgangspunt voor een brede kennismaking met mogelijke visies op de relatie tussen transcendentie en religie.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de visies van Augustinus, Kierkegaard, Levinas en Ferry op transcendentie en religie;

 • de verschillende manieren waarop transcendentie in de filosofie ter sprake kan worden gebracht.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de posities van Augustinus, Kierkegaard, Levinas en Ferry met betreking tot transcendentie te begrijpen en daar zowel mondeling als schriftelijk helder uitdrukking aan te geven;

 • de genoemde posities uit te leggen in relatie tot de vraag naar de mogelijkheid om transcendentie filosofisch ter sprake te brengen.

Rooster

Dinsdag, 13-15 uur
Van Wijkplaats 4, zaal 005 (WSD-complex)

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur
Volgen van colleges: 28 uur
Bestuderen van de verplichte literatuur: 56 uur
Collegevoorbereiding: 16 uur
Schrijven papers: 40 uur

Toetsing

 • Midterm paper (40%)

 • Eindpaper (60 %)

Voldoende participatie aan het college en voorbereidende opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het (deel)tentamen.

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit het eindpaper. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Deadlines

Midterm paper: 31 maart 2015
Eindpaper: 12 juni 2015
Herkansing: 21 augustus 2015

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschiikking stellen van studiemateriaal en resultaten van presentaties.

Literatuur

Verplichte literatuur (aanschaffen):

 • Sören Kierkegaard, Vrees en beven, dialectische lyriek door Johannes de silentio, Budel: Damon 2006.

Verpichte literatuur (wordt ter beschikking gesteld):

 • Aurelius Augustinus, Belijdenissen, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens O.S.A., Budel 2009.

 • Emmanuel Levinas, Het menselijk gelaat, Essays van Emmanuel Levinas, Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak (Baarn 1987, 7e dr.); hs. 2 en 14.

 • Luc Ferry & Marcel Gauchet, Religie na de religie; gesprekken over de toekomst van het religieuze, Kampen: Klement 2005 [vert. van Le religieux après la religion, Parijs 2004].

 • Hilary Putnam, Jewish Philosophy as a Guide to Life, Bloomington 2008.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

uSis-code voor aanmelding cursus: 5012KB11W
uSis-code voor aanmelding eindtentamen en herkansing: 5012KB11T

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs
Aanmelden voor Studeren à la carte

Contact

Prof.dr. R.D.N. van Riessen

Opmerkingen