Prospectus

nl en

Who are We? A Philosophical Analysis of Scientific Findings on Man and Morality

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Experimenteel wetenschappers hebben zich de laatste jaren uitgesproken over onderwerpen die traditioneel tot het domein van de filosofie behoren, waaronder moraal, vrije wil, morele motivatie en oordelen en het zelf. Een terugkerend thema in dat onderzoek is dat wij niet weten wie wij zijn. Zo zouden we in tegenstelling tot wat wij denken niet over een vrije wil beschikken, niet zo moreel en rationeel zijn als wij zelf geloven en onderhevig aan allerlei invloeden die volstrekt aan onze aandacht ontsnappen en alleen door wetenschappelijk onderzoek aan het licht kunnen worden gebracht.

Filosofen hebben doorheen de geschiedenis hele verschillende visies ontwikkelt op wat het betekent om moreel en rationeel te zijn, over een vrije wil te beschikken en te handelen. In deze cursus wordt nagegaan hoe dit wetenschappelijke onderzoek naar vrije wil, moraal en rationaliteit van de afgelopen decennia zich verhoudt tot enkele van deze filosofische visies.

Leerdoelen

Doelstelling:
Deze cursus heeft tot doel door het lezen en bediscussiëren van hedendaagse wijsgerige teksten studenten te introduceren in het debat over de morele en rationele natuur van de mens. Daarnaast onderzoeken studenten hoe de visies in dit debat samenhangen met het hedendaagse empirische wetenschappelijk onderzoek naar moraliteit, rationaliteit en vrije wil. Studenten worden getraind in het schriftelijk en mondeling argumenteren over deze onderwerpen, het kritisch evalueren van de claims van verschillende wetenschappers en filosofen, en het verwoorden van een eigen positie verwoorden met betrekking tot de bestudeerde materie.

Eindtermen:
De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • een overzicht te geven van de hedendaagse wijsgerige discussie over de morele en rationele natuur van de mens;

  • belangrijke onderwerpen met betrekking tot moraal en mensbeelden te formuleren op het interdisciplinaire gebied;

  • schriftelijk en mondeling te argumenteren over deze onderwerpen;

  • zelfstandig te reflecteren met betrekking tot de bestudeerde materie.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (10 EC x 28 uur): 280 uur.
Volgen van colleges (14 × 3 uur): 42 uur
Bestuderen van de verplichte literatuur (14 × 6 uur): 84 uur
Voorbereiden college/participatie (kritische vragen) (12 × 2uur): 24 uur
Voorbereiden opdrachten (2 of 3 opdrachten): 60 uur
Voorbereiden presentatie: 20 uur
Voorbereiden feedback presentaties andere studenten: 10 uur
Voorbereiden tentamen: 40 uur

Toetsing

  • Opdrachten (30%)

  • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (70%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof (schriftelijk tentamen). Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheid niet deelnemen aan de herkansing. De opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard zal intensief gebruikt gaan worden voor de verdeling van opdrachten, feedback sessies, het bekend maken van literatuur en andere afspraken.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act. nr.”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. M.M.S.K. Sie

Opmerkingen

-