Prospectus

nl en

Politieke verplichting

Course
2014-2015

Toegangseisen

 • BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse behaald.

 • Overige studenten (inclusief contractstudenten): propededeuse behaald, evenals de volgende cursussen: Politieke filosofie / Political Philosophy (5012VPP).

Voor keuzevak- en gaststudenten is het aantal plaatsen beperkt.

Beschrijving

We leven in een statenwereld. De moderne staat is een specifieke, en momenteel dominante, politieke organisatievorm die legitiem politiek gezag over een territorium en haar bevolking claimt uit te oefenen. De legitimiteit van een staat verwijst naar het morele recht dat zij heeft om als enige bindende plichten aan haar onderdanen op te leggen, deze onderdanen te laten voldoen aan deze plichten, en daarbij zo nodig dwang te gebruiken. Door de eeuwen heen hebben politiek filosofen zich gebogen over de vraag wat de normatieve grondslag is van de door staten geclaimde legitimiteit.

Tijdens de cursus zullen aan de hand van een verzameling van de hedendaagse politiek-filosofische literatuur de belangrijkste argumenten over de morele verplichting de wet te gehoorzamen de revue passeren. Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen, zijn: filosofisch anarchisme, consenttheorie, het beginsel van fair play, de natuurlijke plicht tot rechtvaardigheid, uit dankbaarheid voortvloeiende plichten, associatieve benaderingen, en gemengde theorieën van politieke verplichting.

Leerdoelen

De cursus heeft allereerst tot doel de student diepgravend inzicht te verschaffen in het politiek-filosofische debat over politieke verplichting aan de hand van een selectie van primaire teksten. Daarnaast wordt de student aan de hand van dit onderwerp getraind in het zowel mondeling als schriftelijk formuleren en beargumenteren van eigen kritische standpunten met betrekking tot de behandelde filosofische posities.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste theorieën van politieke verplichting (filosofisch anarchisme, consenttheorie, het beginsel van fair play, de natuurlijke plicht tot rechtvaardigheid, uit dankbaarheid voortvloeiende plichten, associatieve benaderingen, en gemengde theorieën van politieke verplichting);

 • de wijze waarop deze theorieën zich onderling tot elkaar verhouden.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de besproken theorieën te onderscheiden en te beschrijven;

 • de besproken theorieën met elkaar in verband te brengen en te vergelijken;

 • zowel mondeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd oordeel te vellen over de diverse theorieën van politieke verplichting;

 • een kort essay te schrijven, te presenteren en te corefereren over een meer specifiek aspect van het vraagstuk van politieke verplichting waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus (10 EC x 28 uur): 280 uur.

 • volgen van colleges (3 uur p.w. x 14 weken): 42 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur (ca. 550 pagina’s): 110 uur

 • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 68 uur

 • schrijven individueel eindpaper (inclusief inlezen/onderzoek): 60 uur

Toetsing

 • Participatie tijdens werkcolleges: maximaal 1 punt in mindering/meerdering op het eindresultaat

 • Wekelijkse kritische notities over de cursusliteratuur: 15% van het eindresultaat

 • Individuele presentaties en coreferaten tijdens de afsluitende conferentie: 15% van het eindresultaat

 • Individueel eindpaper: 70% van het eindresultaat

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit het eindpaper. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden kan niet deelnemen aan de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt door de docent gebruikt voor het versturen van berichten aan studenten, het beschuikbaar stellen van (delen) van het studiemateriaal, en het verzamelen van opdrachten.

Literatuur

Een aantal teksten van de belangrijkste denkers op het gebied van de politieke verplichting zal tijdens de cursus worden behandeld, waaronder de volgende:

 • A. John Simmons, Moral Principles and Political Obligations (Princeton: Princeton University Press, 1979).

 • Robert Paul Wolff, In Defense of Anarchism (Berkely: University of California Press, 1998).

 • Harry Beran, ‘In Defense of the Consent Theory of Political Obligation and Authority’, Ethics, 87 (1977), pp. 260-271.

 • John Horton, ‘In Defence of Associative Political Obligations: Part One’, Political Studies, 54 (2006), pp. 427-443.

 • John Horton, ‘In Defence of Associative Political Obligations: Part Two’, Political Studies, 55 (2007), pp. 1-19.

 • A. John Simmons, ‘The Principle of Fair Play’, Philosophy and Public Affairs, 8 (1979), pp. 307-337.

 • George Klosko, ‘Presumptive Benefit, Fairness, and Political Obligation’, Philosophy and Public Affairs, 16 (1987), pp. 241-259.

 • George Klosko, ‘Political Obligation and the Natural Duties of Justice’, Philosophy and Public Affairs, 23 (1994), pp. 251-270.

 • Jeremy Waldron, ‘Special Ties and Natural Duties’, Philosophy and Public Affairs, 22 (1993), pp. 3-30.

 • A. D. M. Walker, ‘Political Obligation and the Argument from Gratitude’, Philosophy and Public Affairs, 17 (1988), pp. 191-211.

 • Jonathan Wolff, ‘Pluralistic Models of Political Obligation’, Philosophica, 56 (1995), pp. 7-27.

Overig collegemateriaal wordt bij aanvang van de cursus beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act. nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs
Aanmelden voor Studeren à la carte: niet van toepassing

Contact

Dr. M. Verschoor

Opmerkingen