Prospectus

nl en

Tekst- en gesprekanalyse

Course
2014-2015

Toegangseisen

Taal in Gebruik (jaar 1)

Beschrijving

Tekst- en gespreksanalyse houdt zich bezig met de studie van taaluitingen die uitgaan boven het niveau van één zin. Die uitingen kunnen alledaagse gesprekken aan de keukentafel zijn, waarin meerdere gespreksdeelnemers op elkaar reageren, maar ook korte of lange heel formeel geschreven officiële teksten in bijvoorbeeld een juridisch dossier en verder zo’n beetje alles wat daartussenin zit.

Dit soort taaluitingen kun je vanuit verschillende perspectieven bestuderen; tekst- en gespreksanalyse is dan ook een interdisciplinair vakgebied. In de eerste plaats kun je dit soort uitingen beschouwen als een bepaald type sociale handeling, namelijk een verbale interactie tussen mensen die een bepaald doel nastreven. Je kijkt dan met name naar de wijze waarop mensen die verbale interactie coördineren en naar de verbale strategieën die zij toepassen bij het bereiken van dat doel. In de tweede plaats kun je kijken naar de wijze waarop taaluitingen boven het zinsniveau zijn gestructureerd, dat wil zeggen hoe er samenhang wordt aangebracht tussen de verschillende delen van een tekst of een gesprek, met behulp van zowel talige als inhoudelijke middelen.
Er wordt voortgebouwd op de inzichten en vaardigheden die zijn verworven in eerdere colleges uit de propedeuse en zal ingegaan worden op verschillende theorieën op het terrein van de bestudering van teksten en gesprekken. Verder zal er ook geoefend worden met verschillende analysemethoden, zodat ook de analysevaardigheden van de deelnemers worden vergroot.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste theoretische inzichten in de eigenschappen van teksten en gesprekken.

  • Kennis van de belangrijkste theoretische benaderingen van teksten en gesprekken en van de overeenkomsten en verschillen tussen die benaderingen.

  • Vaardigheid in toepassen verschillende analysemethoden op het terrein van teksten en gesprekken.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (1 × 2 uur per week)

Studiebelasting

Totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur): 5 × 28 = 140 uur.

College volgen: 2 uur per week x 14 weken = 28 uur
Literatuur bestuderen: uitgaande 7 blz. per uur, ca. 400 blz. = 60 uur
Papers schrijven : 2 × 25 = 50 uur

Toetsing

  • per blok een aantal inleveropdrachten, die samen per blok 25% van je cijfer bepalen (2 × 25% = 50%)

  • per blok een afsluitend paper, dat 25 % van je cijfer bepaalt (2 × 25 % = 50 %)

Voor de afsluitende opdracht moet een voldoende gehaald worden. Bij een onvoldoende kun je het blok-afsluitend paper herkansen; het is niet mogelijk de opdrachten te herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

  • Harrie Mazeland (2008), Inleiding in de conversatieanalyse, Bussum : Coutinho. (druk uit 2003 mag ook)

  • Henk Pander Maat (2002), Tekstanalyse – wat teksten tot teksten maakt, Bussum : Coutinho.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent