Prospectus

nl en

Historical Grammar of Greek 1

Course
2014-2015

Toegangseisen

Redelijke basiskennis van de klassiek-Griekse grammatica

Beschrijving

Griekse nominale en verbale paradigmata laten een groot aantal synchrone onregelmatigheden zien. Voorbeelden zijn de verschillende aoristus-formaties (bijv. de pseudo-sigmatische aoristus émeina naast de sigmatische aoristus éklepsa), verschillende typen ablaut (bijv. kúōn, kúna, kunós ‘hond’ naast thugátēr, thugatéra, thugatrós ‘dochter’) en suppletieve paradigmata. Veel onregelmatigheden kunnen met behulp van historische taalreconstructie worden herleid tot een eenvoudiger stand van zaken in een linguistisch voorstadium van het Grieks. Door de klankcorrespondenties tussen het Ionisch-Attisch Grieks, de andere Griekse dialecten, en andere Indo-Europese talen te vergelijken is het mogelijk om het Proto-Grieks en zelfs het Proto-Indo-Europees te reconstrueren.
In deze cursus zullen de fundamenten worden gelegd voor een historisch-taakundige benadering van het Oudgrieks. Aan de ene kant zullen we de klankwetten behandelen die optraden tussen het Proto-Indo-Europees en Homerisch / klassiek Grieks. Verder zullen enkele zaken uit de historische morfologie worden behandeld, een onderwerp dat verder wordt uitgediept in Grieks 2.

Leerdoelen

 • Leerdoel 1: Kennis van de klankveranderingen die plaatsvonden tussen het Proto-Indo-Europees en het Grieks.

 • Leerdoel 2: Kennis van en inzicht in de volgende klankwetten: Wet van Grassmann, palatalisaties, de 1ste, 2de en 3de vergoedingsrekking, Wet van Sievers, Wet van Osthoff, de ontwikkeling van zware consonantclusters, en andere.

 • Leerdoel 3: Inzicht in de ontwikkeling van het klassiek Griekse en Homerische vocaalsysteem, en in de verschillende manieren waarop lange vocalen gespeld worden in het Grieks.

 • Leerdoel 4: vaardigheid in het reconstrueren van proto-vormen, uitgaande van Griekse vormen (in sommige gevallen gebruik makend van vergelijkbare vormen in andere IE talen).

 • Leerdoel 5: vaardigheid in het toepassen van de Griekse klankwetten op een gereconstrueerde PIE of Proto-Griekse woordvorm.

 • Leerdoel 6: kennis van de reconstructie van verbale en nominale uitgangen.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

 • totale studielast: 140 uur, waarvan college (28 uur), opdrachten ter voorbereiding van het college (70 uur), voorbereiding tentamen (42 uur)

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

 • Rix, Helmut. Historische Grammatik des Griechischen: Laut- und Formenlehre. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

 • handouts

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent