Prospectus

nl en

Epistemology

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De epistemologie is de tak van de filosofie die kennis als haar onderwerp heeft: haar aard en omvang, haar bronnen en veronderstellingen, en de betrouwbaarheid van kennisclaims. In deze cursus worden de voornaamste thema’s van de epistemologie op systematische wijze uiteengezet. Hoe moeten begrippen als “kennis” en “waarheid” worden opgevat? Is empirisme te rechtvaardigen? Bestaat a priori kennis? Is een filosofische theorie van kennis überhaupt mogelijk? Ondanks de verscheidenheid van benaderingen in de epistemologie kent het vak enkele beroemde onopgeloste problemen. Deelnemers aan de cursus worden gestimuleerd mee te denken over oplossingen daarvoor.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Deze cursus geeft een inleidend systematisch beeld van de epistemologie. De colleges stellen studenten in staat om enkele moderne problemen, theorieën en debatten betreffende kennis te begrijpen en te volgen. Verder wordt de student in staat gesteld om eigen standpunten met betrekking daarop in te nemen en te motiveren.

Eindtermen:
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de plaats van de epistemologie ten opzichte van de overige takken van de wijsbegeerte en van de empirische wetenschappen;

 • kernbegrippen in de epistemologie waaronder ‘kennis’, ‘waarheid’, ‘rechtvaardiging’ en ‘scepticisme’;

 • enkele moderne debatten in de epistemologie betreffende deze kernbegrippen;

 • enkele belangrijke standpunten, stromingen en personen in het kader van deze debatten waaronder empirisme, rationalisme, coherentisme, naturalisme, pragmatisme, Edmund L. Gettier en W. V. O. Quine;

 • enkele (onopgeloste) problemen in de hedendaagse epistemologie waaronder het Gettier-probleem en problemen van scepticisme.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een omschrijving van de epistemologie als wijsgerige en wetenschappelijke discipline te geven en te bediscussiëren;

 • een toelichting van bovengenoemde kernbegrippen in de epistemologie te geven en te bediscussiëren;

 • een omschrijving van bovengenoemde debatten in de epistemologie te geven;

 • een omschrijving en beoordeling van standpunten en stromingen in het kader van deze debatten te geven;

 • een eigen standpunt met betrekking tot deze debatten te kiezen en te motiveren;

 • een omschrijving van bovengenoemde problemen in de hedendaagse epistemologie te geven en suggesties voor het oplossen daarvan te schetsen en te beoordelen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast (5 EC x 28 uur): 140 uur
Bijwonen colleges (2 uur x 14 weken): 28 uur
Uitwerken notities en voorbereiding colleges (2 uur x 14 weken): 28 uur
Bestuderen tekstboek (218 bladzijden, 7 bladzijden per uur): 31 uur
Bestuderen primaire literatuur (60 bladzijden, 7 bladzijden per uur) 9 uur
Voorbereiding tentamen: 39 uur
Schriftelijk deeltentamen: 2 uur
Schriftelijk eindtentamen: 3 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20%)

 • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van de visuele presentaties van de docent;

 • het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur;

 • het beschikbaar stellen van een proeftentamen.

Literatuur

 • Noah Lemos, An Introduction to the Theory of Knowledge . Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521603096 (pbk).

 • Verdere literatuur zal tijdens de colleges op Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr.”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.W. McAllister

Opmerkingen