Prospectus

nl en

Philosophy of Science

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De moderne wetenschappen leveren de meest systematische en gedetailleerde kennis op die mogelijk lijkt. Zij berusten echter op expliciete en impliciete vooronderstellingen die de kritische aandacht van filosofen verdienen. De wetenschapsfilosofie tracht een volledig en overtuigend beeld te geven van de grondslagen en methoden van de wetenschappen. In deze cursus zal wekelijks een centraal probleem van de hedendaagse wetenschapsfilosofie aan de orde gesteld worden. Verder zal de betekenis van de wetenschapsfilosofie voor bredere wijsgerige vraagstellingen worden toegelicht.

Leerdoelen

Niet invullen. Zie apart formulier: Doelstellingen en eindtermen.Doelstellingen:_
Deze cursus geeft een inleidend systematisch beeld van de wetenschapsfilosofie. De colleges stellen studenten in staat om enkele moderne problemen, theorieën en debatten betreffende de wetenschappelijke praktijk te begrijpen en te volgen. Verder wordt de student in staat gesteld om eigen standpunten in te nemen en te motiveren.

Eindtermen:
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de plaats van de wetenschapsfilosofie ten opzichte van overige takken van de wijsbegeerte en van de empirische wetenschappen;

 • kernbegrippen in de wetenschapsfilosofie, waaronder “waarneming”, “theoriegeladenheid”, “onderdeterminatie”, “falsificatie”, “paradigma”, “revolutie”, “natuurwet” en “empirische adequatie”;

 • enkele moderne debatten in de wetenschapsfilosofie betreffende deze kernbegrippen;

 • enkele belangrijke standpunten en stromingen in het kader van deze debatten, waaronder empirisme, positivisme, inductivisme, falsificationisme, realisme en instrumentalisme;

 • de bijdragen tot deze debatten van enkele vooraanstaande moderne wetenschapsfilosofen, waaronder Thomas S. Kuhn en Karl R. Popper;

 • enkele (onopgeloste) problemen in de hedendaagse wetenschapsfilosofie, waaronder het probleem van de onderdeterminatie van theoriekeuze door waarneming en problemen betreffende realisme en instrumentalisme.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een omschrijving van de wetenschapsfilosofie als wijsgerige en wetenschappelijke disciplines te geven en te bediscussiëren;

 • een toelichting van de bovengenoemde kernbegrippen in de wetenschapsfilosofie te geven en te bediscussiëren;

 • een omschrijving van de bovengenoemde debatten in de wetenschapsfilosofie te geven;

 • een omschrijving en beoordeling van de bovengenoemde standpunten en stromingen in het kader van deze debatten te geven;

 • een eigen standpunt met betrekking tot deze debatten te kiezen en te motiveren;

 • een omschrijving van de bovengenoemde problemen in de hedendaagse wetenschapsfilosofie te geven en suggesties voor het oplossen daarvan te schetsen en te beoordelen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast (5 EC x 28 uur): 280 uur.
Volgen van colleges en tutorials (14 weken x 2 uur): 28 uur
Uitwerking aantekeningen colleges en maken van opdrachten (14 weken x 1 uur): 14 uur
Bestudering tekstboek (ca. 250 pagina’s) en overige literatuur: 60 uur
Voorbereiding tentamens: 38 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20 procent van het eindcijfer)

 • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80 procent van het eindcijfer)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

 • Alan F. Chalmers, What Is This Thing Called Science? Vierde editie. Buckingham: Open University Press, 2013. ISBN 9780335262786 (pbk).

 • Overige literatuur zal voorgeschreven worden gedurende de cursus.

De literatuur hoeft niet vooraf bestudeerd te worden.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act. nr.”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent, Dr. J. W. McAllister

Opmerkingen