Prospectus

nl en

Inleiding Organisatiekunde en Intercultureel Management

Course
2014-2015

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Internationaal en Intercultureel Management (30 EC). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit inleidend basisvak wordt gegeven in twee delen: in het eerste blok wordt allereerst aandacht besteed aan de traditie, theorie, trends uit Organisatiekunde en Management en toepassingen van kernbegrippen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het vormgeven van de organisatie en het inbrengen van human capital in de huidige globaliserende wereldeconomie. De onderwerpen die hierbij aan bod komen, zijn structurering van (internationaal opererende) organisaties en het functioneren van de manager als leidinggevende en team player in een internationale werkomgeving.
In het tweede gedeelte van de cyclus wordt ingegaan op aspecten van intercultureel management. In dit deel zal de nadruk liggen op een theoretische onderbouwing van het begrip cultuur. Aandacht wordt allereerst besteed aan aspecten als taal, ruimte en tijd. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende niveaus van cultuur, zoals enerzijds culturele praktijken en anderzijds culturele kerndimensies. Ten slotte wordt de nadruk gelegd op de invloed die culturele waarden hebben op communicatie en besluitvormingsprocessen binnen en tussen internationaal opererende bedrijven en organisaties.

Leerdoelen

 • kennis van de belangrijkste theorieën van organisatiekunde en intercultureel management;

 • inzicht in en kritische reflexie op de toepassingen en toepasbaarheid van deze theorieën.

Rooster

Zie website Minor IIM.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 14 × 2 uur = 28 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 14 = 42 uur;

 • voorbereiden eerste tentamen = 35 uur;

 • voorbereiden tweede tentamen = 35 uur.

Toetsing

 • toets Inleiding Organisatiekunde (50%);

 • toets Intercultureel Management (50%).

Herkansing
Schriftelijk gesloten boek tentamen voor beide onderdelen.

Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts een hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je niet herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • syllabus voor 1e blok wordt beschikbaar gesteld tijdens 1e college;

 • Verluyten, Paul (2010), Intercultural Skills for International Business and International Relations, Antwerpen: Acco
  NB: Dit boek wordt ook gebruikt voor het verplichte verdiepingsvak Internationaal en Intercultureel Management.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. G. (Gep) Eisenloeffel