Prospectus

nl en

Inleiding Internationaal Marketing en Strategie

Course
2014-2015

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Internationaal en Intercultureel Management (30 EC). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Marketing en strategie zijn als academisch vak relatief nog jonge disciplines. Pas rond 1960 drong het inzicht door dat wetenschappelijke inzichten de manager moeten helpen om hun organisatie optimaal aan te sturen.
In het onderdeel marketing zal allereerst worden ingegaan op de betekenis van marketing en het onderscheid tussen strategische en tactische marketing. De onderdelen van een marketingplan komen aan de orde, waaronder de SWOT-analyse, segmentatie, doelmarktkeuze en positionering. Omdat veel marketingbeslissingen gebaseerd dienen te worden op de uitkomsten van marktonderzoek zal ook dat onderwerp besproken worden.
Na aandacht voor het consumentengedrag wordt overgegaan tot de behandeling van de marketing-instrumenten. Afgesloten wordt met de behandeling van enige strategische beslissingen in het kader van internationale marketing; hiertoe behoren onder andere landenkeuze, entreestrategieën en overwegingen rond standaardisatie dan wel adaptatie.
In het onderdeel strategie staat het strategisch denken van leiders centraal. Strategische problemen onderscheiden zich op een aantal essentiële onderdelen van operationele en tactische problemen, en dat vraagt een andere denkwijze. Deze denkwijze wordt concreet gemaakt met cases, voorbeelden en discussies. Cases van bekende en minder bekende ondernemingen worden uitgebreid besproken, om de concepten in het boek goed te begrijpen en toe te kunnen passen.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie website Minor IIM.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 14 × 2 uur = 28 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 14 = 42 uur;

 • voorbereiden eerste tentamen = 35 uur;

 • voorbereiden tweede tentamen = 35 uur.

Toetsing

 • toets Inleiding Internationaal Marketing (50%);

 • toets Strategie (50%).|

Herkansing
Schriftelijk gesloten boek tentamen voor beide onderdelen.

Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts een hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je niet herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Voor het onderdeel Inleiding Internationale Marketing:

 • Kotler, Keller, Brady, Goodman en Hansen, Marketing Management (Financial Times Press 2012, 2nd edition) ISBN13 : 9780273743613.

Voor het onderdeel Strategie:

 • B. de Wit en R. Meyer, Strategy: Process, Content, Context. Cengage Learning EMEA (5e revised version).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Drs W.R. (Ruud) Fontijn
Dhr. Prof. dr. B. (Bob) de Wit
Dhr. Drs. J. (Jeroen) Brinkhuis