Prospectus

nl en

Juridische aspecten van Kindermishandeling

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief.
Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Kindermishandeling tast het leven van een kind in zijn grondvesten aan. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om kinderen te groot te brengen zonder geweld te gebruiken in de opvoeding.
De overheid heeft op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind de plicht om ouders te ondersteunen in de uitoefening van deze verantwoordelijkheid. Ook heeft de overheid op grond van dit verdrag de plicht om al het mogelijke te doen om kinderen te beschermen tegen verwaarlozing, misbruik en geweld tegen kinderen.
De overheid moet daarom maatregelen treffen ter voorkoming van kindermishandeling en moet procedures bieden voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek en behandeling van gevallen van kindermishandeling, waarbij zo nodig rechterlijke instanties moeten worden ingeschakeld.
Kindermishandeling is een maatschappelijk vraagstuk dat vanuit het perspectief van kinderrechten belangrijke aandacht verdient. Bij de preventie en aanpak van kindermishandeling spelen verschillende rechtsdisciplines (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht) een rol. In dit vak wordt vanuit juridisch perspectief ingegaan op de preventie en aanpak van kindermishandeling zodat inzicht wordt verkregen in de juridische vraagstukken en de juridische kaders die van invloed zijn.
Tijdens de bijeenkomsten wordt – na een eerste bijeenkomst ‘Inleiding Recht’, bedoeld voor niet-juridische studenten – aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Mensenrechten en kinderrechten (week 1);

 • Preventie: Juridische aspecten van signalering (betrokken organisaties en hun wettelijke taken en bevoegdheden; melden, meldplicht en beroepsgeheim, gegevensuitwisseling; week 2);

 • Juridische aspecten van aanpak: civielrechtelijke bescherming (vrijwillige hulp, jeugdbescherming, bescherming ongeboren vrucht (week 3), strafrecht (vervolging dader); bestuursrecht (huiselijk geweld en Wet tijdelijk huisverbod), (week 4);

 • Rechtspositie kind als slachtoffer/getuige en/of bijzondere vormen van kindermishandeling (week 5; gastcollege).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in de belangrijkste internationale en nationale wet- en regelgeving en jurisprudentie die van toepassing is op de preventie, aanpak en behandeling van kindermishandeling. De student leert wetten en regels uit verschillende rechtsdisciplines toe te passen op verschillende juridische aspecten van kindermishandeling en wordt inzicht verschaft in juridische knelpunten en dilemma’s.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kent de belangrijkste wet- en regelgeving voor de preventie, aanpak en behandeling van kindermishandeling en u bent in staat om deze kennis over het positieve recht (internationaal recht, privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht) in de context van kindermishandeling te plaatsen en toe te passen;

 • U kent de belangrijkste jurisprudentie over de preventie, aanpak en behandeling van kindermishandeling, en u kunt de betekenis hiervan toelichten en toepassen op een relevante casus.

 • U heeft de vaardigheid om de juiste informatie te zoeken teneinde problematische juridische vraagstukken omtrent kindermishandeling op te lossen.

Rooster

Zie voor het rooster op de Backboardomgeving van dit vak!

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: prof. mr. drs. M.R. Bruning

Hoorcollege Inleiding recht (voor niet-juristen)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: mr. A. E. J. Satink

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mr. A. E. J. Satink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. Bij vooraf bij de docent aangemelde en onvermijdelijke afwezigheid zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. Van de studenten wordt actieve participatie verwacht. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gastcollege

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: mr. Richard Korver

 • Vereiste voorbereiding door studenten: n.n.b.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Afsluitend schriftelijk tentamen. Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor de werkcolleges.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek wet- en regelgeving en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Reader:

 • Reader Juridische aspecten van kindermishandeling 2014/2015

 • Reader wetgeving jeugdrecht 2014/2015

 • Voor niet juristen: Reader inleiding recht 2014/2015

Aanbevolen studiemateriaal

 • Doek/Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en Jeugdzorg, Amsterdam: Elsevier Juridisch, laatste druk (2014, in press).

 • Asser-De Boer, Asser’s Personen- en Familierecht, Deventer: Kluwer 2010.

 • H, Baartman, R. Bullens, J. Willems (red.), Kindermishandeling: de politiek een zorg, Amsterdam: SWP 2005.

 • Tijdschrift Kindermishandeling (zie www.tijdschriftkindermishandeling.nl)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6478MINKMY vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

 • Vakcoördinator: Mevr. mr. A. E. J. Satink

 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B.3.34

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • E-mail: a.e.j.satink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5276056 of 071-5277235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

LET OP: Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Alle studenten die dit vak afzonderlijk als keuzevak willen volgen en dus geen minorstudenten zijn, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst, via een e-mail naar mw. Vera Versluis – Blankestijn (v.c.blankestijn@law.leidenuniv.nl).

Vorig jaar is bij dit vak ook een wachtlijst gehanteerd vanwege het hoge aantal aanmeldingen voor de minor. Desondanks kon vorig jaar de gehele groep studenten (van de wachtlijst) dit vak als keuzevak volgen. Dit jaar gaan we ook proberen zoveel mogelijk keuze-studenten te plaatsen. Plaatsing voor de keuzevak-studenten is echter afhankelijk van het totale aantal aanmeldingen voor het vak en het tijdstip van aanmelding voor de wachtlijst (hoe eerder de aanmelding, hoe groter de kans op plaatsing).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.